Randsfjordbanen

Randsfjordbanen er 53,99 kilometer lang fra Hokksund til Hønefoss. Banen har forbindelse med Sørlandsbanen i Hokksund, Roa - Hønefossbanen og Bergensbanen i Hønefoss. Opprinnelig utgjorde Randsfjordbanen hele strekningen Drammen – Randsfjord (89,6 km). Banen fungerer i dag som forbindelsesbane til og fra Bergensbanen.

Randsfjordbanen rett sør for Hønefoss stasjon. Toget fra Bergen kjører her retning Drammen. (Foto: Njål Svingheim)
Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss har i dag all persontrafikk og mye av godstrafikken til og fra Bergensbanen. Banen følger Drammenselva nordover fra Hokksund før den ved Vikersund stasjon  fortsetter langs Tyrifjorden til Ringerike og Hønefoss.

Trafikk og standard 

Persontrafikken på Randsfjordbanen utgjøres i dag av Bergensbanens fjerntog. Godstrafikken omfatter både containerekspresstogene til og fra Bergen og mer lokale godstog på strekningen Drammen – Hønefoss samt tog med tømmer og skogprodukter fra Ringerike og Hallingdal.

Banen har hovedlinjestandard og for det meste en god traseføring som muliggjør rask kjøring etter norske forhold. Randsfjordbanen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane (sporvidde: 1067 mm), men fikk normalspor ved Bergensbanens åpning i 1909. Banen ble elektrifisert i 1959 og fikk fjernstyring i 1974. Før Bergensbanens fjerntog begynte å kjøre Randsfjordbanen og over Drammen til Oslo, ble Randsfjordbanen forsterket med nye sviller og skinner. Banen innehar i dag samme hovedlinjestandard som Bergensbanen.

Muligheter

Randsfjordbanens framtid vil avhenge av når den planlagte Ringeriksbanen står ferdig. Med Ringeriksbanen vil fjerntrafikken mellom Bergen og Oslo følge denne og Randsfjordbanen vil bli en bane for gods- og matetrafikk. Ringeriksbanen vil føre til en times raskere kjøring for fjerntogene. Økt togtrafikk til og fra Ringerike kan gjøre det interessant med ny persontrafikk på Randsfjordbanen, noe som kan gi raske forbindelser fra f.eks Modum til Oslo via Ringerike. På kort sikt er det mer et politisk spørsmål om banen skal ha persontrafikk ut over fjerntogene. Den lokale persontrafikken ble lagt om til busser i 2000.

For godstrafikken vil Randsfjordbanen fortsatt være en viktig forbindelses- og avlastsningsbane til og fra Drammensområdet og mot Sørlandsbanen. Sammen med Roa - Hønefossbanen og Gjøvikbanen utgjør Randsfjordbanen en ytre "ringbane" rundt Oslo-området. I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 - 2029 legges det opp til at det skal bygges banetisving i Hokksund som gjør det mulig å kjøre direkte sørfra på Sørlandsbanen til Randsfjordbanen uten å vende togene. 

Randsfjordbanens opprinnelige nordligste del, strekningen Hønefoss – Randsfjord er i dag 15,8 kilometer lang og inngår som et ‘skifteområde’ underlagt Hønefoss stasjon. Denne strekningen har fast godstrafikk til og fra flere sidespor opp til Hensmoen, 10 kilometer fra Hønefoss.

 Fakta:

  • Banelengde 53,99 km
  • Stasjoner med persontrafikk: 2
  • Elektrisk drift: 1959
  • Fjernstyring: 1974
  • Tilknyttede baner: Roa-Hønefossbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen, Krøderbanen (museumsbane fra Vikersund)