Roa - Hønefossbanen

Roa- Hønefossbanen er navnet på den 32 kilometer lange strekningen som ble bygget og åpnet som en del av Bergensbanen i 1909. Den egentlige Bergensbanen starter først i Hønefoss og Roa- Hønefossbanen er en forbindelsesbane mellom Gjøvikbanen og Bergensbanen. Strekningen er svært viktig for godstrafikken og som omkjøringsbane for persontrafikken til og fra Bergen ved arbeider eller driftsavvik på Drammenbanen.

Godstog fra Roa - Hønefossbanen kjører inn til Hønefoss stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Roa- Hønefoss tar sørvestover i stigning ut fra Roa på Gjøvikbanen. Banen går over Kalvsjø og Grindvoll før den faller ned mot Randsfjorden og Jevnaker. Fra Jevnaker følger den Randselva videre til Hønefoss.

Trafikk og tilstand

Togtrafikken på Roa – Hønefossbanen utgjøres i dag av godstog til og fra Bergen samt tog med tømmer- og skogprodukter fra Ringerike og Hallingdal. Når Drammenbanen er stengt går også Bergensbanens persontog denne veien. Også godstogene til og fra Sørlandet og Drammen går i slike tilfeller via Roa- Hønefossbanen og videre sørover på Randsfjordbanen. Banen har samme standard som Bergensbanen og Gjøvikbanen.

Muligheter

Roa- Hønefossbanen inngår sammen med Gjøvikbanen og Randsfjordbanen i en ytre ringbane for godstrafikken rundt Oslo. Det er i Handlingsprogrammet for jernbanesektoren lagt opp til å bygge tilsving for godstrafikken i Hokksund på randsfjordbanen for å gjøre det mer effektivt å kjøre godstog mot Sørlandet denne veien. I forbindelse med byggingen av Ringeriksbanen kan det legges ytterligere til rette for dette i Hønefoss. Ringeriksbanen kan også åpne for å gjenoppta persontrafikk til Jevnaker.

Fakta:

  • Banelengde: 32,0 km
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring
  • Stasjoner med persontrafikk: 0
  • Mellomstasjoner med kryssingsspor: 3
  • Tilknyttede baner:  Gjøvikbanen, Randsfjordbanen, Bergensbanen

Banevedlikehold på Roa - Hønefossbanen. (Foto: Njål Svingheim)