Solørbanen

Solørbanen er 93,6 kilometer lang fra Kongsvinger til Elverum. Banen er knyttet sammen med Kongsvingerbanen og med Rørosbanen. Solørbanen følger Glommas østside det meste av veien gjennom Solør. Banen er en viktig forbindelsesbane for godstrafikken.

Tømmertog mot Solørbanen på Elverum st. (Foto: Njål Svingheim)

Trafikk og trasé Solørbanen har kun godstrafikk. Det er flere store terminaler for tømmer- og flistog langs banen. Mye av trafikken kommer også fra Røros- og Dovrebanen og går via Solørbanen over Kongsvinger til og fra Sverige. Banen har en gunstig trasé med lange rettstrekninger og bare minimale stigninger.

Standard

Solørbanen er dieseldrevet. Banen er ikke fjernstyrt og det er nødvendig med bemannede stasjoner for å foreta togkryssinger og for å dele opp strekningen slik at flere tog kan kjøres etter hverandre. I dag er stasjonene Kirkenær, Flisa og Braskeridfoss bemannet ved behov. Banens svilledekke er under fornyelse. Det er også behov for andre fornyelser av sporet.

Muligheter

Etter hvert som transporten av tømmer- og skogsprodukter har økt, har også Solørbanen blitt stadig viktigere. Skogbruket i Solør og Østerdalen er avhengig av å kunne sende tømmer til svenske mottakere for å få avsetning på tømmeret. Det er ventet at denne utviklingen blir enda sterkere og trafikken øker år for år. Solørbanen fyller også en rolle som forbindelsesbane for øvrig godstrafikk mellom Østlandet og Trøndelag over Rørosbanen, samt til og fra Sverige. Ved driftsavbrudd på Dovrebanen er Solørbanen en viktig rute for å lede om trafikken. I handlingsprogrammet for jernbanesektoren for perioden 2018 - 2029 legges det opp til å gjennomførel en "godspakke" som inneholder flere tiltak på Solørbanen. I første seksårsperiode gjelder dette tiltak som banetilsvinger i Elverum og Kongsvinger slik at godstog ikke trenger å skifte kjøreretning. I andre seksårsperiode er det planlagt at Solørbanen skal elektrifiseres, sammen med strekningen Hamar -  Elverum på Rørosbanen.

Fakta:

  • Banelengde: 93,6 km
  • Kun godstrafikk
  • Dieseldrift
  • Terminaler og sidespor  for tømmer og flis på Norsenga, Braskereidfoss og Vestmo
  • Tilknyttede baner: Kongsvingerbanen, Rørosbanen