Sørlandsbanen

Sørlandsbanen (Drammen – Stavanger) Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. Banen er knyttet sammen med den 42 kilometer lange Drammenbanen (Oslo S – Drammen).

Fra Egersund til Stavanger førlger Sørlandsbanen kysten store deler av strekningen. Her ved Krogavatnet like vest for Egersund. (Foto: Andreas Westheimer)
Sørlandsbanen følger en indre trasé over Kongsberg, Bø i Telemark og gjennom Indre Agder fram til Kristiansand. Videre vestover går banen på tvers av de mange dalførene i Vest-Agder før den kommer ut til kysten i Egersund og går over Jæren nordover til Stavanger. Sørlandsbanen fikk dobbeltspor på Nord-Jæren i 2009. Resten av banen er enkeltsporet og på grunn av landskapet den går gjennom er det en kurverik bane.

Historikk

Sørlandsbanen ble vedtatt i Stortinget i 1908 åpnet etappevis østfra slik:

 • Til Nordagutu: 1920
 • Til Neslandsvatn og Kragerø: 1927
 • Til Nelaug og Arendal: 1935
 • Til Kristiansand: 1938
 • Til Stavanger: 1944 (ombygging av Jærbanen fra smalspor)
 • Nytt dobbeltspor Sandnes – Stavanger: 2009
 • Hele Sørlandsbanen ferdig elektrifisert: 1956
 • Togoperatør: GoAhead Nordic (fra 15.12.2019)

Trafikkmønster i dag

Sørlandsbanen har stor lokal- og regiontrafikk i begge ender. Det går avganger minst hver time fra Kongsberg mot Oslo og det samme er tilfellet fra Egersund mot Stavanger. Mellom Sandnes og Stavanger er det kvartersruter på hverdager og halvtimesruter videre til Nærbø. Fjerntrafikken består av tog mellom Kristiansand og Stavanger, Kristiansand og Oslo og på hele strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger. Det er tilnærmet to-timers frekvens i fjerntrafikken på Sørlandsbanen. I 2016 passerte banen for første gang en million passasjerer på fjerntogene. I 2008 åpnet den nye Ganddal godsterminal som tok over for den gamle terminalen inne i Stavanger. Fjerntogene på Sørlandsbanen hadde 1 015 000 passasjerer i 2016, lokaltogene på Jæren hadde 3 713 000 passasjerer.

Trasé

Sørlandsbanen har på det aller meste av strekningen samme linjeføring som ved banens parsellvise åpning i årene 1920 til 1944. Fra Tronvik ved Sira til Stavanger følger banen den smalsporede Flekkefjordbanen (åpnet 1878 – 1904), men traseen ble forbedret på det meste av denne strekningen i forhold til den gamle smalsporlinjens kurvatur. Det har også blitt gjennomført noen linjeforbedringer (kurveutrettinger) gjennom Telemark og Aust-Agder på 1970-tallet. Vest for Kristiansand har Sørlandsbanen noen av landets lengste jernbanetunneler.

Tilstand

Sørlandsbanen har gjennomgående en god sporstandard. Over flere år skiftes det nå skinner på strekningen Drammen – Kongsberg. Flere av banens tunneler og bruer får også nye skinner. Banens mange stålbruer har behov for fornyelse, og det er satt i gang et flerårig prosjekt for dette. . I 2016 ble nytt kontaktledningsanlegg ferdigstilt fra Egersund til Sandnes. Banens kontaktledningsanlegg fornyes videre østover fra Egersund, det nådde Moi i 2018 og videreføres i form av en oppgradering av anlegget østover til Kristiansand (2021) . Det er også behov for å forsterke flere av banens fyllinger og for å gjennomføre dreneringstiltak på delstrekninger.

Muligheter

Sørlandsbanen har store utviklingsmuligheter. Med flere og lengre kryssingsspor og styrket strømforsyning kan banens godstrafikk økes vesentlig med kjøring av lengre og flere tog. En sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, Grenlandsbanen kan være en aktuell mulighet i framtiden. Grenlandsbanen kan bli en forbindelsesbane fra Porsgrunn på Vestfoldbanen via Kragerø (Tangen) til Brokelandsheia på Sørlandsbanen. En slik sammenkopling vil dermed gi en rask og moderne jernbaneforbindelse mellom Sørlandet og Østlandet. Det planlegges også å forlenge dobbeltsporet Stavanger – Sandnes videre sørover Jæren mot Egersund.

Fakta:

 • Banelengde 549,0 km (Drammen – Stavanger)
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 45
 • Elektrisk drift
 • Fjernstyring: Drammen – Kristiansand – Stavanger
 • Godsterminaler: Drammen (Sundland), Sandnes (Ganddal) og Kristiansand (Langemyr)
 • Tilknyttede sidebaner i dag: Numedalsbanen Kongsberg – Flesberg (godstrafikk), Tinnosbanen Hjuksebø – Notodden, Bratsbergbanen Nordagutu – Skien, Arendalsbanen Nelaug – Arendal
 • Sidespor for godstrafikk i dag: Voss vann - Vatnestraum, Extrada Nikkel – Kristiansand, Kristiansand Havn, Orstad sidespor - Ganddal godsterminal

Tog fra Stavanger til Oslo passerer over Hanefossen bru ved Herefoss. (Foto: Andreas Westheimer)