En trygg og sikker jernbane

Jernbane er en av de tryggeste transportformer vi har, og norsk jernbane er blant de sikreste i Europa. Jernbanedirektoratet følger opp sektorens samlede innsats innen sikkerhet og beredskap, slik at sikkerhetsnivået opprettholdes og styrkes.

Hver enkelt aktør har ansvar for sikkerhet ved egne aktiviteter. Samtidig finnes såkalte delte risikoer, og derfor er samhandling mellom aktørene grunnleggende for å ha kontroll på all risiko.

Jernbanen som system kan grupperes som:

  • Togfremføring, altså kjøring av passasjertog, godstog eller arbeidsmaskiner. Det er i dag rundt ti togselskaper som har tillatelse til å kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet. I tillegg kommer deres leverandører:

    • virksomhet som tilbyr togmateriellet

    • virksomhet som tilbyr vedlikehold av togmateriellet

  • Forvaltning av jernbaneinfrastruktur (baner, skinner, signalanlegg, strømforsyning osv.) og eiendommer (stasjoner, terminaler osv.).

  • Trafikkstyring

Bane NOR har eieransvar for forvalting av statens jernbaneinfrastruktur og trafikkstyringen på denne. Dette gjøres gjennom utstrakt bruk av leverandører.

I Norge er det kun Bane NOR som har sikkerhetssertifikat som jernbaneinfrastrukturforvalter. I tillegg er det jernbaneinfrastruktur som ikke-statlig (vesentlig sidespor) samt museums- og hobbypreget virksomhet som inkluderer jernbaneinfrastruktur.

Koordinering og samhandling

Direktoratet har det overordnede ansvaret for at sektorens samhandling fungerer. Direktoratet har delegert hovedansvaret for å koordinere arbeidet med sikkerhet og beredskap til Bane NOR. Koordinering krever aktiv samhandling og informasjonsutveksling mellom aktørene, herunder samarbeid om systematisk læring og forbedring. Det kan typisk være involvering i risiko- og beredskapsanalyser, beredskapsplaner og -øvelser, og oppfølging av uønskede hendelser.

Denne samhandlingen er forankret i avtalen om sportilgang mellom Bane NOR og togselskapene.

Omforent risikobilde

Koordinering og samhandling forutsetter at det er et omforent risikobilde, som  Bane NOR har ansvaret for.

Risikobildet skal reflektere type fare og lokasjon og være basert på risikovurderinger og hendelser. Det skal være oppdatert, omforent og tilgjengelig for jernbanesektorens aktører i deres arbeid med sikkerhet og beredskap.

Roller

Statens jernbanetilsyn, SJT

SJT forvalter lover og forskrifter på jernbaneområdet og følger opp etterlevelsen av disse gjennom tillatelser, sertifikat og tilsyn.

I tillegg er sektoren underlagt tilsyn fra flere andre tilsynsmyndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) med underliggende tilsynsmyndigheter (lokale brannvesen, eltilsyn), samt myndigheter innen informasjonssikkerhet og sikring.

Direktoratets ansvarsforhold skal ikke overlappe tilsynsmyndighetenes roller og ansvarsforhold. Tydeliggjøring og presiseringer gjøres ved behov.

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Etter uforutsette hendelser, har alle aktører selv ansvaret for å utrede og lære av det som har skjedd, herunder felles læring i forhold til delte risikoer.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en undersøkelseskommisjon for transportulykker, som jobber helt uavhengig med det formålet å forebygge transportulykker gjennom å granske årsak og andre forhold som kan ha betydning.

Jernbanedirektoratets ansvar

Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for sektorens samlede sikkerhetsnivå.

Overordnet samordning av sikkerhet og beredskap følges opp gjennom direktoratets arbeid med

  • Overordnet langsiktig utvikling av togtilbudet og konkurranseutsetting av togtrafikk

  • Avtaler om kjøp av transporttjenester med tog

  • Avtaler om kjøp av infrastrukturtjenester for drift og vedlikehold og investeringer i jernbanenettet

Etter behov bistås Samferdselsdepartementet i forhold til sin eierstyring av jernbaneforetak.