Varsling til offentlig myndighet

For samfunnet og for arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold. Ansatte er ofte de første som oppdager eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling til offentlige myndigheter bidrar til at de kritikkverdige forholdene opphører. For offentlige myndigheter er varsling også en viktig informasjonskilde som bidrar til kunnskap og innsikt.

Hva er varsling?

Varsling er når en arbeidstaker eller innleid arbeidstaker sier fra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass.

 • Ved intern varsling sier arbeidstakeren ifra til noen internt i virksomheten som har mulighet til å rette på forholdet. Dette kan være til egen leder eller gjennom et internt varslingssystem.
 • Ved ekstern varsling sier arbeidstakeren ifra til noen utenfor virksomheten som har mulighet til å rette på forholdet, for eksempel til en offentlig myndighet.

Rett til å varsle offentlige myndigheter

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere eller innleide arbeidstakere rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Retten til å varsle gjelder både internt og eksternt. Se arbeidsmiljøloven § 2 A-1 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

Hvilke kritikkverdige forhold kan du varsle om?

 • brudd på lover og regler (rettsregler)
 • brudd på skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
 • forhold som er i strid med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Gjelder de kritikkverdige forholdene områder som håndteres av Jernbanetilsynet anbefales det at varslet oversendes Jernbanetilsynet direkte.

Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn (SJT) er underlagt Samferdselsdepartementet og har tilsynsmyndighet for
tog, trikk, t-bane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJTs rolle er å være en pådriver
for sikkerhet i disse bransjene.

SJTs skal bidra til et jernbanemarked med sunn konkurranse, blant annet ved å sikre at alle
jernbaneforetak får tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår. SJT fører tilsyn med
at aktørene har systemer som ivaretar sikring mot tilsiktede handlinger som terror og sabotasje.

Eksempler på hva Statens jernbanetilsyn kan varsles om
Statens jernbanetilsyn kan varsles om forhold som truer sikkerheten på tog, trikk, t-bane,
taubane, fornøyelsesinnretninger, samt forhold som truer sunn konkurranse på jernbanen.
Kontaktinformasjon for varslere og offentlige myndigheter
Sikkert elektronisk kontaktskjema: https://e-skjema.no/Sjt_sd/skjema/SJT022/
Nettadresse: https://www.sjt.no/andre-valg/kontakt-oss/
Telefon: 22 99 59 00

Arbeidstilsynet
Tilsvarende anbefales det at brudd på lønns og arbeidsvilkår og andre arbeidsmiljørelaterte forhold oversendes til Arbeidstilsynet
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/

 

Hvordan varsle Jernbanedirektoratet?

Du kan varsle Jernbanedirektoratet gjennom varslingsutvalget. Varslingsutvalget består av:
Aina Foss-Indrehus tel: 91655228, Juridisk seksjon
Kari Skeimo tel: 45202250, HR
Geir Hansen tel: 91675854, Jernbaneteknisk
Marianne Lund-Høie tel: 48068209 : Jernbanedirektørens stab

 

Skjema for elektronisk varsling

Ved varsling til Jernbanedirektoratet har alle som mottar informasjon om det kritikkverdige forholdet, taushetsplikt. Taushetsplikten innebærer at Jernbanedirektoratet har plikt til å holde ditt navn og
andre identifiserbare opplysninger – i varslet – skjult for andre. Se arbeidsmiljøloven § 2 A-7 Taushetsplikt ved varsling til offentlige myndigheter.

Varsling til JernbanedirektoratetHva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde en saklig, objektiv og konkret framstilling av det mulig kritikkverdige forholdet. Følgende opplysninger bør være med:

 • Hva har skjedd (brudd på lover og regler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer i samfunnet)
 • Hvem er involvert
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Hva er omfanget?
 • Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det kritikkverdige forholdet?

  For at vi skal kunne behandle varselet best mulig, er det en fordel om du framstiller saken skriftlig, gjerne med eksempler og dokumentasjon. Det er også en fordel at du legger ved kontaktopplysninger slik at vi kan kontakte deg dersom det er behov for mer informasjon om det kritikkverdige forholdet.Hvordan følger Jernbanedirektoratet opp varsel om kritikkverdige forhold?

 • Alle varsel som Jernbanedirektoratet mottar , vil normalt bli vurdert i løpet av 14 dager. Oppfølging av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Alle varsel som registreres i Jernbanedirektoratet blir bekreftet med en e-post og får et eget referansenummer.
 • Varslingsutvalget vurderer først om varselet er innenfor direktoratets myndighetsområde. Jernbanedirektoratet vil i de aller fleste situasjoner ikke være den instansen som skal behandle varselet. Varslingsutvalget vil derfor som hovedregel henvise varsleren til rett myndighet.
 • Dersom direktoratet videreformidler varselet må adgang til dette være hjemmel i lov, eventuelt at det er innhentet et skriftlig samtykke fra varsler.
 • Varslingsutvalget følge opp varselet dersom direktoratet er korrekt mottaker
 • Personer som varsler offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, anses sjelden som part i saken. Det innebærer at du som varsler, som hovedregel ikke kan forvente å bli informert om status i saken. Om varselet ikke er anonymt, så vil varslingsutvalget vurdere konkret om det er grunnlag for å gi varsler ytterligere informasjon i saken. Varsleren vil få melding når saken er avsluttet eller oversendt annen myndighet til behandling. Du som varsler kan eventuelt henvende deg skriftlig og be om opplysninger i saken.


Hva bør du tenke på før du varsler?

Varsling er viktig. Samtidig kan varsling være en vanskelig prosess å stå i. Før du varsler, bør du derfor tenke gjennom følgende:

 • Har virksomheten din fem eller flere arbeidstakere, skal dere ha rutiner for varsling. Bli kjent med rutinen og bruk denne dersom dette er hensiktsmessig.
 • Prat med noen du stoler på, før du varsler. Ikke gå med bekymringer alene.
 • Varsling kan i noen tilfeller være belastende Tenk gjennom livssituasjonen din og vurder hvordan du vil håndtere situasjonen.
 • Dersom det varsles anonymt eller og/eller varselet mangler vesentlig informasjon kan det være vanskelig å følge opp saken på en god måte.

Forbud mot gjengjeldelse

Alle former for gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler – eller som gir til kjenne at de planlegger eller vurderer å varsle – er forbudt. Forbudet gjelder også overfor innleide arbeidstakere. Se: arbeidsmiljøloven § 2 A-4 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
Gjengjeldelse vil si alle former for straff eller negative reaksjoner. Den kan være formell i form av arbeidsrettslige sanksjoner som oppsigelse, avskjed eller skriftlig varsel. Gjengjeldelse kan også være uformell i form av endrede arbeidsoppgaver, redusert ansvar, utfrysing, mobbing, m.m

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i varsling

Ønsker du veiledning i varslingsregelverket eller mer informasjon om dine rettigheter i forbindelse med varsling? Kontakt Arbeidstilsynet.
Telefon: 73 19 97 00
www.arbeidstilsynet.no/varsling