Perspektivanalyse: Jernbanen mot 2050

Jernbanedirektoratets perspektivanalyse viser mulige utviklingsretninger for jernbanen frem mot 2050.

Når endringstakten og kompleksiteten i samfunnet øker, blir det også mer krevende å forutsi fremtidens transportbehov og hvilken rolle jernbanen skal ha i transportsystemet. I perspektivanalysen kan du lese mer om noen trender, drivkrefter og utviklingstrekk som vil være dominerende mot 2050.

Av jernbanens mulige utviklingstrekk anslår Jernbanen mot 2050 den mest sannsynlig fremtidig retning, med variasjoner i et høyt- og et lavt alternativ. I hvert alternativ er transportbehovet tallfestet. Transportbehovet varierer i hovedsak med utviklingen innen befolkning, økonomi, urbanisering og teknologisk utvikling.

Perspektivanalysen er skrevet for bruk i jernbanesektoren og er en kilde til langsiktig planlegging i Jernbanedirektoratet. Jernbanen mot 2050 er en del av grunnlaget når vi arbeider med innspill til Samferdselsdepartementets stortingsmelding Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen skal legges frem våren 2021.