KVU for bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk togfremføring

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk togfremføring (ATO). Hensikten med utredningen er å gi departementet et grunnlag for å beslutte om, og i så fall hvilke, automatiske togfremføringskonsepter som er egnet i Norge. 

Utredningen er ferdigstilt og overlevert til Samferdselsdepartementet 18.september 2023

Strekningsvis implementering av det nye felles-europeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) pågår, og i perioden 2022 til 2034 skal alle signalanleggene på jernbanenettet byttes ut. Innføringen av ERTMS etablerer en mulighet for ytterligere utnyttelse og digitalisering av signalsystemene.  

 Det er allerede gjennomført flere utredninger for å undersøke hvordan økt effekt kan oppnås, enten gjennom teknologiske løsninger eller fysiske tiltak. I samarbeid med Bane NOR og Norconsult utarbeidet Jernbanedirektoratet rapporten «ERTMS – Mer jernbane for pengene (MJfP)» i 2019. Rapporten anbefaler å vurdere flere ulike muligheter for bedre utnyttelse av ERTMS videre, blant annet i forhold til automatisering av togframføringen og tettere signalering.  

 Bane NORs etterfølgende analyser1 viser at ATO og tettere signalering bør sees i en større sammenheng og som nye teknologisteg for videreutvikling av signalteknologien, sammen med utvikling av en ny landsdekkende rutemodell for å kunne effektivisere og bedre utnytte jernbaneinfrastrukturen.  

Hensikten med denne KVU-en for ATO er å gi et grunnlag for å beslutte om, og i så fall hvilke, automatiske togfremføringskonsepter som er egnet i Norge. Det skal vurderes nivå av automatisering, hvilke forutsetninger eller andre tilleggssystemer som bør på plass, og hvilke strekninger som kan være aktuelle.   

 Innhold i konseptvalgutredningen  

  • Vurdering av muligheter for bedre utnyttelse av ERTMS-investeringene, herunder hvilke skritt som bør tas for å maksimere samfunnsøkonomisk nytte både av tidligere og eventuelt nye investeringer. 
  • Vurdering av om, og i så fall hvilke, automatisk togfremføringskonsepter som er egnet i Norge. Det skal vurderes nivå av automatisering og hvilke strekninger som kan være aktuelle. 
  • Vurdering av ulike kombinasjoner av ERTMS-nivå og ATO-nivå på ulike strekninger. 
  • Vurdering av kostnader, rekkefølge, effekter og andre konsekvenser for operatørene i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
  • Vurdering av tidsperspektiv for hvilke teknologier og nivåer av disse som kan være aktuelle. Teknologisk modenhet og nødvendig investeringer i infrastruktur og tog skal belyses og vurderes. 
  • Vurdering av hvorvidt det bør legges føringer for ansvars- og kostnadsdeling mellom staten og togoperatørene som kommersielle aktører. 
  • Vurdering av mulighetene knyttet til satellittposisjonering av tog.  

 Utredningen skal være ferdig 15. september i 2023. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bane NOR, med medvirkning fra andre jernbaneaktører. Prosjektleder hos Jernbanedirektoratet er Cecilie Bjørlykke og prosjektgruppen består av rådgivere fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR.