KVU Gjøvikbanen og Rv4

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning for transportsystemet Jaren - Gjøvik - Moelv.

Gjøvik stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
Bestilling av KVUen ble gitt fra Samferdselsdepartementet høsten 2014. Formålet med KVU-en er å gi en vurdering av de ulike transportfaglige utfordringene som gjør seg gjeldene på strekningen rv. 4 Jaren - Mjøsbrua og Gjøvikbanen. Utredningen gir anbefalinger for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene i korridoren.

Fastsatt samfunnsmål for KVU-en er:

  1. Transportsystemet skal utvikles for økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for godstransporten.
  2. Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i en mer miljøvennlig retning.

KVU-en ble overlevert Samferdselsdepartementet i slutten av 2016.

Nyheter og materiale fra KVU-en er tilgjengelig på Statens vegvesen sin prosjektside:
Rv. 4 Jaren–Mjøsbrua, KVU

Kart over området omfattet av KVUen.