Konseptvalgutredning Grenlandsbanen

Ideen om å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med en bane gjennom Grenland har eksistert i mange år. De to hovedideene med Grenlandsbanen er å binde sammen byene langs kysten og å forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo.

Den nye parsellen fra Farriseidet inn mot Porsgrunn. Grenlandsbanen er tenkt som en nye bane videre sørover herfra. (Foto: Anne Mette Storvik)

Porsgrunn og Grenland. (Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket)

Det ble sist gjennomført en utredning for Grenlandsbanen i 1997 – 1999. Da ble ulike traseer mellom Porsgrunn og Gjerstad/Brokelandsheia vurdert, traseer det er tatt hensyn til i så vel fylkesdelsplaner som hos berørte kommuner. Med bakgrunn i utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen ba Samferdselsdepartementet i 2014 om en ny vurdering av hva som er eventuelle lønnsomme jernbaneinvesteringer for samfunnet i Grenlandsområdet.

Den nye utredningen ble gjennomført som en konseptvalgutredning (KVU), som er et krav for utredninger som kan føre til store utbyggingsprosjekter. KVU-en ble  overlevert Samferdselsdepartementet sommeren 2016. I januar 2017 ble høringssvarene oppsummert i en høringsrapport.

Kontaktperson:
Jarle Jarleson Vaage, prosjektleder
Tlf: 916 56 132