KVU Hovedbanen Nord

I deler av døgnet er det ikke plass til å kjøre flere tog på Hovedbanen Nord, det vil si strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Konklusjonen i en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen er at det kan bli plass til flere gods- og persontog ved å gjennomføre flere mindre tiltak.

Godstog mot Trondheim på veg inn til Lindeberg stasjon på Hovedbanen nord. Banen er enkeltsporet og går parallelt med Gardermobanen. (Foto: Njål Svingheim)

KVU Hovedbanen Nord ble fullført i april 2021. KVUen ble lagt ut på høring med frist 1.juni 2021.

Bakgrunn:
Hovedbanen Nord er enkeltsporet og går med unntak av svingen rundt om Frogner stasjon i hovedsak parallelt med Gardermobanen. Alle godstog retning Trondheim bruker Hovedbanen og også drivstofftogene til/fra Gardermoen bruker samme strekning sør for Langeland ved Jessheim. Hovedbanen har også timesfrekvens sør for Dal på linje L13. Hovedbanen Nord er erklært overbelastet i tidsrommet mellom klokken 18 og 23.30.

Det er behov for plass til flere godstog på strekningen og også Avinor har signalisert behov for flere flydrivstofftog til Gardermoen. I tillegg er det stor befolkningsvekst og vekst i arbeidsplasser på Nordre Romerike, noe som tilsier vekst også i persontrafikken. Det er ikke kapasitet til dette på dagens bane.

Samferdsesdepartementet gav derfor Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for strekningen. Utredningen skal både gi et grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med tiltak på Hovedbanen, eller om det kan finnes andre tiltak som kan løse samfunnets behov. Arbeidet er sett i sammenheng med den pågående utredningen for Kongsvingerbanen, samt forholdet til Gardermobanen og banesystemene i Oslo.

Vedlegg:

KVU Hovedbanen Nord: nyhetssak og hovedrapport

Oppdragsbrev KVU Hovedbanen nord