KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo

Follobanen med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Oslo S og Ski planlegges åpnet for trafikk i 2021. Bruk av Follobanen framfor dagens Østfoldbane mellom Ski og Oslo S vil gi en besparelse i reisetid på 10 minutter.

Tidlig i Follobaneprosjektet ble løsninger for å knytte Østre linje opp mot Follobanen nord for Ski stasjon vurdert, men viste seg ikke å være gjennomførbare eller svært dyre å realisere. En slik forbindelse ble derfor ikke tatt med i reguleringsplanen for Ski stasjon.

I forbindelse med høringen av reguleringsplanen for Ski stasjon fremmet kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg innsigelse til planen, der det blant annet ble stilt krav om en avgreining fra Follobanen syd for Ski stasjon (for planskilt kobling av Østre linje til Follobanen). Bakgrunn for innsigelsen var et krav om at også byer/tettsteder langs Østre linje skal nyte godt av den reisetidsforbedring som ny Follobane vil gi mellom Ski og Oslo.

Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført mekling. I denne meklingen ble det enighet om at innsigelsen kunne frafalles gitt at departementet ga Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og at det skulle planlegges for en kapasitetssterk forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen.

Arbeidet med KVU-en ble igangsatt tidlig i 2014, og overlevert oppdragsgiveren Samferdselsdepartementet i august 2015.