Persontog til utlandet 

Jernbanedirektoratet har gjennomført et utredningsarbeid med formål å se på tilbudsforbedringer for persontogreiser fra Norge til Sverige og videre til Danmark og kontinentet. 

Utenlandstoget "Alfred Nobel" med blant annet direkte vogner Oslo - Hamburg på veg gjennom Østfold i 1991. (Foto: Jan - Erik Hellerud)

Togreiser til utlandet skal bli enklere

 -Vi ser en økende interesse for å reise ut av Norge med tog. - En kundeundersøkelse bekrefter dette bildet og vi ønsker derfor å gjøre det enklere å ta toget til utlandet, sier prosjektleder Hanne Juul i Jernbanedirektoratet.

-Vi ser en trend der folk ønsker å reise grønnere og «saktere» og at folk vil reise med tog til utlandet. Derfor har Jernbanedirektoratet nå gjennomført en kartlegging og en kundeundersøkelse for å få et bedre grunnlag for hvordan arbeidet med å styrke utenlandsforbindelsene kan gjøres. Prosjektet har navnet «Persontog til utlandet». Det viser også en del utfordringer knyttet til togreiser til utlandet.

Kundeundersøkelse
Opinion fikk oppdraget med å gjennomføre kundeundersøkelsen for Jernbanedirektoratet.  -For at undersøkelsen skulle gi mening, la vi til grunn en situasjon uten pandemi og reiserestriksjoner, forklarer Hanne Juul. Av de vi snakket med, hadde 13 prosent reist med tog til utlandet de siste tre årene. Og nesten en firedel ønsker å reise med tog til eller i utlandet i framtida. Og hva er det som gjør at folk setter seg på et tog med kurs for utlandet? -Her svarer kunden at tog er miljøvennlig, det gir muligheten til å reise fra bysentrum til bysentrum, man slipper flyplasser, og togreisen er i seg selv en opplevelse.

Vi spurte også hva som skal til for at en togreise til utlandet skal bli mer attraktiv. Svarene var blant annet lavere pris på togreise, bedre korrespondanse og færre togbytter. Et annet forbedringspunkt er et bedre system for å planlegge og bestille en togreise til utlandet på nett eller i en app.

Dagens tilbud
I dag, det vil si dersom det ikke hadde vært reiserestriksjoner grunnet pandemien, har vi minimum to daglige avganger på alle våre fire grensekryssende baner, (Ofotbanen, Meråkerbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen). Når Meråkerbanen blir elektrifisert, og det nye kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er på plass, vil tilbudet bli bedre.  

Våre ambisjoner og anbefalinger
Basert på den informasjon vi har om dagens persontogtilbud, planlagte infrastrukturtiltak, kundeundersøkelsen, innspill fra kunder og andre jernbaneaktører, har Jernbanedirektoratet etablert fire ambisjoner for hvordan vi mener tilbudet skal bli bedre.

  • Det må bli enklere å finne informasjon om togtider til utlandet, hvordan man kan bestille billetter og hvilke vilkår som gjelder
  • Det må bli bedre togforbindelser fra Norge til kontinentet
  • Det må bli bedre korrespondanser på togtilbudet innenlands slik at man raskere kan koble seg til tilbudet som går til utlandet
  • Vi må styrke det internasjonale samarbeidet for å optimalisere internasjonal persontogtrafikk

-Utredningen har vist at det er en del utfordringer knytta til markedsmessige, tekniske, regulatoriske og juridiske forhold for grensekryssende persontogreiser, sier Juul. Det må jobbes aktivt med disse utfordringene, og Jernbanedirektoratet følger opp ambisjonene med konkrete tiltak.

Vedlegg:

-Rapporten "Persontog til utlandet"

-Kundeundersøkelse

-Situasjonsbeskrivelse 

 

Bakgrunn:

Om utredningen
Prosjektet startet med å kartlegge hvilke tilbudsforbedringer den reisende trenger. En slik kundeundersøkelse vil være utgangspunktet for utvikling av tilbudsforbedringer. På kort sikt kan det være behov for bedre opplysningstjeneste om hvilke forbindelser som finnes i dag, og for enklere tilgang på billetter og andre reiseopplysninger. Utredningen har også opprettet kontakt med liknende initiativer i Sverige og Danmark og sett på muligheter for å kople togtilbud til og fra Norge sammen med eventuelle andre nye tilbud fra våre naboland. På lengre sikt vil nye store infrastrukturprosjekter som for eksempel Fehmern-belt-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland åpne for raskere reiser til Sentral-Europa. Det er derfor viktig at mulige tilsluttende ruter fra Norge er kartlagt og koordinert med våre naboland i forkant av dette. 

Økende interesse 
Bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet har gjennomført en utredning som  ser på mulighetene for å bedre togforbindelsene til og fra utlandet er at interessen for slike togreiser er økende. Fra Norge var det fram til slutten av 1990-tallet flere direkte dag- og nattogsforbindelser med København, og gode forbindelse videre sørover. Siden 2000 har interessen vært liten for disse forbindelsene. Når interessen nå igjen synes å være økende, vil utredningen se på hvilke muligheter som kan finnes og hva som kan gjennomføres på kort og lengre sikt. 

Utredningen har møtt en ekstra utfordring som følge av korona-krisen. Det er krevende å se for seg hvordan og om krisen kan påvirke etterspørsel etter slike reiser i framtida.

Utredningen ble fullført ved årsskiftet 2020-2021.

Lenker

Kontakt