Plan for historisk togmateriell

Jernbanedirektoratet har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet rapporten «Plan for historisk togmateriell». Rapporten foreslår vi tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte

Historisk: Bergensbanens jubileumstog ved banens 100-årsjubileum i 2009 ble trukket av lokomotivene 30a 271 fra 1914 og 18c 255 fra 1913. Toget besto for øvrig av museumsvogner av ulike typer. (Foto: Njål Svvingheim)

Oppdraget handlet om å vurdere behov for å ivareta museumsbaner og historisk togmateriell, og om hvordan staten kan legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad tas vare på.  

Tre viktige tiltak
I arbeidet med rapporten fant vi at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på historisk togmateriell, og at rammebetingelsene for aktørene blir strammere. I rapporten foreslår vi tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte:

  • bedre tilgang på prosjektmidler til vedlikehold og restaurering
  • bedre vedlikeholdsfasiliteter og flere oppbevaringsplasser under tak for historisk togmateriell
  • tiltak for rekruttering og kompetanseheving – både hos museumsbanene og de frivillige aktørene

De tre punktene er ulike, men de de er tett knyttet til hverandre. Det framgår av rapporten at løsningen på ett av områdene i stor grad vil påvirke de andre utfordringene. I tillegg til de punktene som er nevnt, trenger flere av aktørene midler til å betale hensettingsavgift for materiell på det nasjonale jernbanenettet.

Rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med aktørene i næringen; både museumsbanene og frivillige organisasjoner innen historisk togmateriell. Jernbanedirektoratet takker for mange og gode bidrag i prosessen.

Vedlegg:

Rapport: Plan for historisk togmateriell