Rutemodell 2027 utvikler et framtidsrettet togtilbud

Prosjektet Rutemodell 2027 (R2027) ble opprettet etter at Samferdselsdepartementet i 2012 ba Jernbaneverket om å optimalisere utviklingen av togtilbud og infrastruktur, basert på forventet transportbehov.

 Prosjektgruppens mål har vært å utarbeide en arbeidsprosess for en helhetlig utvikling av togtilbud og infrastruktur med en planhorisont på 10 til 15 år og å utarbeide en rutemodell som bygger på denne arbeidsprosessen. R2027 er resultatet av arbeidet.

Rekkefølgen i utredningsarbeidet har vært følgende:

  • Transportbehov
  • Tilbudskonsept
  • Rutemodell
  • Infrastruktur

Prosjektet R2027 har hatt som mål å besvare følgende spørsmål:
- Hva er samfunnets transportbehov på jernbane?
- Hvilket togtilbud dekker samfunnets transportbehov?
- Hvilken infrastruktur gir tilstrekkelig kapasitet for togtilbudet?

En rutemodell er en beskrivelse av et framtidig togtilbud, med forslag til rutetider. Rutemodellen gir all relevant informasjon som trengs for å identifisere behovet for infrastrukturkapasitet. Resultatet av samfunnsøkonomiske analyser er lagt til grunn for å prioritere mellom ulike tilbudsforbedringer og tilhørende investeringer i infrastrukturen.

Prosjektet har utarbeidet rutemodeller for jernbanen i de fire største byområdene i Norge (Østlandet, Jæren, Bergensregionen og Trøndelag). Hovedanbefalingene i prosjektet inngår i arbeidet med grunnlagsdokumentet til NTP 2018-2029, der transportetatene (Jernbane-verket, Kystverket og Statens vegvesen) og Avinor har komment med sine anbefalinger til hvilke tiltak som bør inngå i NTP 2018-2029. For de fire regionene anbefales følgende:

For R2027 Østlandet anbefales det å 1) innføre 10-minuttersintervall for lokaltog fra Asker, Ski og Lillestrøm til Oslo S og å 2) kjøre tilbringertjeneste til Oslo lufthavn i 10-minutters intervall fra Lysaker til Oslo Lufthavn, samt flere tilbudsforbedringer i regiontrafikken herunder effekter av IC-utbyggingen. Tiltakene er estimert til ca. 10,0 mrd. Kr i høy ramme.

For R2027 Jærbanen er det anbefalt å sette av 50 mill. kr til bygging av et vendespor på Ganddal, slik at lokaltogtrafikken mellom Ganddal og Stavanger kan kjøres i 15-minutters intervall. Tiltakene er estimert til 50 mill. kr i høy ramme.

For R2027 Vossebanen anbefales det å redusere kjøretiden mellom Bergen og Voss/ Myrdal under forutsetning av at tiltaket gir tilleggseffekter for godstrafikken. Tiltakene er estimert til ca. 1,1 mrd. Kr i høy ramme.

For R2027 Trønderbanen anbefaler prosjektet å legge til grunn elektrifisert bane. I grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 har man gått inn for å redusere reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer og at det kjøres tog hvert 40. minutt på strekningen Steinkjer-Melhus, samt tre tog i timen i rush mellom Steinkjer og Trondheim. Tiltakene er estimert til 350 mill. kr i høy ramme.

Barcode/Oslo S (Foto: Hilde Lillejord)

Barcode/Oslo S (Foto: Hilde Lillejord)