Hjem Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres kontinuerlig, med intervjuer tilnærmet hver dag gjennom hele året, hvert år, for å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsen gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Parallelt med den pågående datainnsamlingen av reisevanedata testes det også ut nye datainnsamlingsformer. Det er en pågående pilot knyttet til å svare på et forenklet spørreskjema via en reiseapp hvor de geografiske elementene til gjennomført reise, registreres via telefonen. Vi gjør også en pilot hvor vi benytter en kollektivapp til å registrere et stort antall reisemønster blant de reisende, og hvor et utvalg av de som benyttet kollektivappen skal svare en forenklet spørreskjema fra Nasjonale reisevaneundersøkelse. Begge pilotene vil bli grundig evaluert i 2022.

Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes blant annet til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser, og det er underlag i transportmodeller som anslår konsekvensen av ulike samferdselsprosjekter. Resultatene av reisevaneundersøkelsen er viktig grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan.
Reisevaneundersøkelsen er grunnlag for både planlegging og modellutvikling i samferdselssektoren, og er blant annet viktig for beslutningsgrunnlaget til Nasjonal transportplan. Undersøkelsen brukes blant annet til

  • Stortingsmeldinger, inkludert Nasjonal transportplan
  • Lokal og regional areal- og transportplanlegging
  • Analyser av konkurranseflater og markedsandeler
  • Persontransportmodeller
  • Statistikk
  • Prognoser
  • Ulike mobilitetsanalyser

Siden høsten 2016 har reisevaneundersøkelsen blitt gjennomført kontinuerlig, i motsetning til hvert fjerde år som tidligere. Undersøkelsene gjennomføres på omtrent samme måte, slik at resultatene kan sammenliknes over tid.

Samferdselsdepartementet, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen står bak undersøkelsen, som gjennomføres med bidrag fra flere konsulenter.