Hjem Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomi handler om hvordan man bør bruke samfunnets ressurser på en best mulig måte. I samfunnsøkonomiske analyser synliggjøres fordeler og ulemper av et offentlig tiltak, og i den prissatte delen av analysen verdsettes virkningene så langt det er mulig. I et samferdselsprosjekt kan den prissatte delen av analysen for eksempel ta hensyn til endret reisetid til jobb eller endrede CO2-utslipp. Når slike effekter verdsettes, viser analysen hva samfunnet vil sitte igjen med målt i kroner, etter at investeringen er utført. Dette omtales ofte som netto nytte eller samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Det tas også høyde for eventuelle ikke-prissatte virkninger. Ikke-prissatte virkninger kan for eksempel være endret landskapsbilde eller naturmangfold, og dette er også en del av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. De ikke-prissatte virkningene skal telle like mye som prissatte virkninger i beslutningsgrunnlaget. De ikke-prissatte virkningene vurderes sammen med den prissatte samfunnsøkonomiske lønnsomheten, og det gis til slutt en samlet anbefaling.

Siden alle relevante virkninger skal synliggjøres, danner analysene gode beslutningsgrunnlag og  bidrar til opplyste og bevisste valg om bruk av fellesskapets ressurser. Analysene kan brukes i flere ulike faser av et samferdselsprosjekt. Dette kan for eksempel være:

  • I offentlige utredninger eller konseptvalgutredninger finnes det gjerne flere ulike måter å løse et problem eller oppnå en ønsket effekt på. For eksempel kan det være en fjordkryssing der det vurderes enten bro, tunnel eller ferge. Alternativene vil ha ulike prissatte konsekvenser, som for eksempel reisetid, drifts- og investeringskostnader. Lønnsomheten som er beregnet i den prissatte delen av analysen sammenstilles med de ikke-prissatte virkningene og prosjektets effektmål. På denne måten kan analysen synliggjøre det beste konseptet eller alternativet fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
  • I teknisk hovedplan og detaljplan skal de tekniske løsningene prosjekteres. Når det finnes forskjeller mellom ulike alternativ, kan disse synliggjøres i en samfunnsøkonomisk analyse. Det kan også utføres en slik analyse selv om det ikke finnes flere alternativer. Dette er for å danne et bedre beslutningsgrunnlag om tiltaket bør gjennomføres eller ikke.

Dersom en transportvirksomhet har flere ulike prosjekter i en portefølje, kan prosjektene rangeres etter hvor lønnsomme de er for samfunnet. Det er ønsket at de prosjektene som gir mest for pengene prioriteres først. Dette gjøres gjennom porteføljeprioritering, som en viktig del av porteføljestyringen som nå implementeres i transportsektoren, og her er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av hvert prosjekt viktig informasjon.