Jernbanedirektoratet Utredninger Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren
Tog på Follobanen

Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren

Hvordan kan vi sette pris på naturen uten nødvendigvis å sette en pris? Hvilken samfunnsverdi har en pålitelig og sikker jernbane? Nå foreligger forslag til en metode for å håndtere ikke prissatte virkninger.

Foto: Øystein Grue

Om utredningen

  • Hovedrapporten sammenfatter arbeidet som er gjort i prosjektet «Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren» og leder til vår anbefaling om å gjennomføre en periode med uttesting av foreslåtte metode for å erfare hvilke resultater som frembringes, og vurdere validiteten og ulikhetene av disse sett opp mot andre metoder.
  • Prosjektets arbeid er representert med tre delrapporter.
  • Rapportene ble levert mars 2022.

Dagens metodikk for vurdering av ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren er den samme som finnes i Statens Vegvesens Håndbok V712. Det er ved flere anledninger påpekt utfordringer med denne metoden knyttet til tidligfasevurderinger av investeringstiltak. Det er spesielt to forhold som trekkes frem av prosjektet. Det første er at metoden i V712 ikke dekker bredden av ikke-prissatte virkninger som er identifisert i utredninger av tiltak i jernbanesektoren. For det andre gir ikke metoden grunnlag for å sammenligne resultater på tvers av enkeltanalyser og effektpakker til NTP.

Eksisterende metode er derfor ikke et opplagt valg når vi skal vurdere ikke-prissatte virkninger i tidligfase og i en strategisk sammenheng. Jernbanedirektoratet igangsatte derfor prosjektet «Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren» med mål om å beskrive en ny metode som gir en riktig og sammenlignbar evaluering av de ikke-prissatte virkningene i de samfunnsøkonomiske analysene.  

I tillegg til å utforme forslag til en ny metodikk, har prosjektet også gjennomført en litteraturstudie og kartlagt og identifisert ikke-prissatte virkninger som kan oppstå i forbindelse med tiltak i jernbanesektoren.

Den nye metoden vil nå bli gjenstand for uttesting og inkluderes i revisjon av Jernbanedirektoratets veileder for samfunnsøkonomiske analyser som et supplement til eksisterende metode. 

I metodesamarbeidet med de andre statlige transportvirksomhetene er det også ønske om å jobbe videre med metode for ikke-prissatte virkninger, og her vil Jernbanedirektoratets arbeid med temaet bli et viktig bidrag.  

Last ned rapporter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.