Jernbanedirektoratet Utredninger Integrering av tilbringertjenesten til Oslo lufthavn med det øvrige togtilbudet
Rush på togstasjonen

Integrering av tilbringertjenesten til Oslo lufthavn med det øvrige togtilbudet

Jernbanedirektoratet anbefaler at togkapasiteten gjennom Oslo-området utnyttes bedre. En integrering av flytogtilbudet i øvrig togtrafikk vil gi økt kapasitet, bedre mobilitet for alle reisende og er lønnsomt for samfunnet. Samtidig må tilbringertjenesten og flytogtilbudet til Gardermoen fortsatt være attraktivt.

Bilde: Øystein Grue

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet ba Jernbanedirektoratet gjennomføre supplerende analyser av Tilbringertjenesten til Oslo lufthavn, Gardermoen
  • Denne rapporten inngår i prosjektet «Rutemodeller til NTP 2022–2033»
  • Rapporten ble levert oktober 2019.

Anbefalingen er en av flere som Jernbanedirektoratet har kommet fram til i en større vurdering av hvordan tilbringertjenesten til Oslo lufthavn Gardermoen kan integreres i det øvrige togtilbudet. Utredningen er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og har til hensikt å sikre en best mulig utnyttelse av jernbanens kapasitet på strekningen gjennom Oslo på kort, mellomlang og lang sikt. Utredningen er nå overlevert Samferdselsdepartementet og konklusjonen er at det vil være lønnsomt for samfunnet å integrere tilbringertjenesten til Gardermoen i det øvrige togtilbudet. Forutsetningen er at noen av de kvalitetene som Flytoget representerer i dag, kan beholdes.

Hovedutfordringen for togtrafikken i Osloområdet er at det allerede er fullt på de fleste strekninger i rushtiden i dag, både når det gjelder antall tog og passasjerbelegg. Det planlegges gjennomført en rekke tiltak som skal gjøre det mulig med flere togavganger og ny rutemodell i 2027, men fram til dette skjer er det ikke mulig å øke kapasiteten gjennom Oslo uten at også Flytogets kapasitet utnyttes bedre. Det betyr i klartekst at flytogene kjøres som en del av det ordinære togtilbudet og tar med og setter av passasjerer på de samme stasjonene som Vy sine tog i dag. Da må også takstsystemet endres.

Mulige tiltak

Flytoget har konsesjon på tilbringertjenesten til Oslo lufthavn fram til 2028 («kort sikt»), da det forutsettes at tilbringertjenesten konkurranse-eksponeres.  Fram til da anbefales i hovedsak følgende tiltak for bedre kapasitet gjennom Oslo:

  • Flytoget bes om å utvikle løsninger for hvordan kapasiteten i deres tog best kan benyttes for å lette trengselen i det øvrige togtilbudet.
  • Entur bes om å utvikle enkle billettløsninger for alle typer tog til, fra, og forbi Oslo lufthavn, Gardermoen.
  • Som følge av omfattende anleggsvirksomhet i Drammen blir kapasiteten Asker–Drammen i en periode redusert. Det anbefales å benytte denne perioden som forsøksperiode for en framtidig integrering av flytogtilbudet i øvrig togtrafikk som en del av trafikkavviklingen i avviksperioden.

Full integrering

For å forberede en full integrering av all togtrafikk gjennom Oslo fra 2028 («mellomlang sikt»), anbefales det at arbeidet med et togtilbud for dette påbegynnes nå. Det anbefales også blant annet at komfortnivået i dagens togtilbud til og fra Oslo lufthavn søkes opprettholdt i så stor grad som mulig. På mellomlag sikt er det også gjort en rekke vurderinger av hvordan ulike togtyper kan benyttes best mulig for en samlet og god utnyttelse av kapasitet og komfort. Det er også gjort vurderinger av ulike måter å finansiere et slikt integrert togtilbud på.

Jernbanedirektoratets utredning slår fast at det bare er en større utbygging av jernbanen i og gjennom Oslo (ny Oslotunnel) som kan imøtekomme den ventede veksten i etterspørselen på lengre sikt. Det betyr at tidligere anbefalte tiltak for bedre kapasitet i infrastrukturen som ble skissert i KVU Oslonavet ikke kan utsettes. Uten en intergrering av togtrafikken bør en slik utbygging fremskyndes.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.