Jernbanedirektoratet Utredninger Konkurranseutsetting av persontrafikktjenester på Østlandet

Konkurranseutsetting av persontrafikktjenester på Østlandet

Jernbanedirektoratet har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative pakkeinndelinger og framdriftsplaner for konkurranseutsetting av persontrafikktjenester i Østlandsområdet. Direktoratet anbefaler å dele inn Østlandet i to trafikkpakker.

Om utredningen

 • Utredningen er et forslag til endelig pakkeinndeling for det sentrale Østlandsområdet og framdrift for konkurransesetting av de siste trafikkpakkene.
 • Rapporten ble overlevert Samferdselsdepartementet juni 2019.

Jernbanedirektoratet har vurdert åtte alternative pakkeinndelinger. Disse er vurdert opp mot:

 • mulige ønskede frihetsgrader for togselskapene
 • erfaringer fra Trafikkpakke 1 Sør
 • andre konkurranseutsettinger
 • rutemodell 2027
 • markedsforutsetninger
 • implementering av ERTMS
 • infrastrukturkapasitet
 • tilgjengelige kjøretøy
 • hensettingskapasitet
 • tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn
 • ombordpersonellet
 • interaksjon med kollektivaktørene

Etter disse vurderingene anbefaler Jernbanedirektoratet følgende pakkeinndeling:

 • Pakke 4: L1, L2, L21, L22, R20, L3 og R30 (Innerstrekninger, Follo, Østfold og Gjøvikbanen)
 • Pakke 5: L12, L13, L14, R10, R11 og L52 (Innlandet, Viken og Vestfold/ Telemark)

Last ned rapport