Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo
Follobanen Østfoldbanen

KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo

Konseptvalgutredningen (KVU) for Østfoldbanens østre linjes forbindelse til Oslo ble overlevert til Samferdselsdepartementet august 2015. Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

Foto: Øystein Grue

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • Konseptvalgutredningen for Østre linjes forbindelse mot Oslo er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet februar 2014, samt en tilleggsbestilling fra Stortinget juni 2014.
  • Rapporten har vært til intern kvalitetssikring i Jernbaneverket og eksternt mot berørte parter i tidsrommet januar–april 2015. Rapporter og vedlegg er oppdatert etter innspill fra denne gjennomgangen.
  • Utredningen ble levert til SD august 2015.

Tidlig i Follobaneprosjektet ble løsninger for å knytte Østre linje opp mot Follobanen nord for Ski stasjon vurdert, men viste seg ikke å være gjennomførbare eller svært dyre å realisere. En slik forbindelse ble derfor ikke tatt med i reguleringsplanen for Ski stasjon.

I forbindelse med høringen av reguleringsplanen for Ski stasjon fremmet kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg innsigelse til planen, der det blant annet ble stilt krav om en avgreining fra Follobanen syd for Ski stasjon (for planskilt kobling av Østre linje til Follobanen). Bakgrunn for innsigelsen var et krav om at også byer/tettsteder langs Østre linje skal nyte godt av den reisetidsforbedring som ny Follobane vil gi mellom Ski og Oslo.

Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført mekling. I denne meklingen ble det enighet om at innsigelsen kunne frafalles gitt at departementet ga Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og at det skulle planlegges for en kapasitetssterk forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen.

Arbeidet med KVU-en ble igangsatt tidlig i 2014, og overlevert oppdragsgiveren Samferdselsdepartementet i august 2015.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.