Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Terminalstruktur i Oslofjordområdet
Alnabru

KVU Terminalstruktur i Oslofjordområdet

Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Kystverket og har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet.

Foto: Øystein Grue

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • Utredningen er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD), og er et samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Kystverket.
  • Utredningen er et grunnlag til Nasjonal transportplan.
  • Den ble levert til SD mars 2020.

Ifølge samfunnsmålet skal konseptvalgutredningen utvikle og vurdere konsepter som kan bidra til å:

  • Utvikle en effektiv, kapasitetssterk og bærekraftig godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.
  • Terminalstrukturen skal stimulere til overgang fra veg til sjø og bane der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Bakgrunn

Bakgrunnen for konseptvalgutredning for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet er forventet vekst i godstransport og behovet for at all transport av gods skal skje sikkert, effektivt og miljøvennlig. Utredningen skal både vurdere fremtidige behov for godstransport i KVU-området, og særskilt vurdere jernbaneterminaler som kan avlaste Alnabru og om jernbanens hovedterminal bør ligge på Alnabru i framtida.

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet har identifisert framtidige behov for kapasitet til næringstransportene. Aktuelle konsepter er utviklet for et sikkert, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektivt system for godstransport hvor mer av de lange transportene kan gå på sjø og bane. Ulike terminalstrukturer og arealstrategier er vurdert.

Anbefaling og hovedpunkter

Transportetatene anbefaler en trinnvis utvikling av Alnabru med en modernisering fram mot år 2040. Alnabru inngår i mange konsepter i denne KVUen. Derfor er denne KVUen i størst mulig grad harmonisert mot Alnabru-utredningen fase 2 blant annet med lik referansebane og like forutsetninger om endringer i effektivitet, kostnader og etterspørsel.

Hovedpunkter fra KVUen:

  • I forhold til dagens volum (180 mill. tonn) skal 100 mill. tonn mer gods transporteres årlig i KVU-området i 2050 – vei og sjø tar en betydelig del av veksten.
  • KVUen belyser at det er nok terminalkapasitet i Oslofjordområdet, når en ser vei, sjø og bane i sammenheng, men det er kapasitetsutfordringer for gods på jernbane.

Det anbefales i KVUen en trinnvis utvikling av Alnabru med modernisering frem mot 2040. Det foreslås ikke nå en bygging av en avlastningsterminal. Dersom det er aktuelt med ytterligere terminaler, peker KVUen på at Hauerseter vil være det mest aktuelle stedet for en eventuell avlastningsterminal.

Last ned dokumenter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.