Jernbanedirektoratet Utredninger Mulighetsstudie Oslo–Gøteborg

Mulighetsstudie Oslo–Gøteborg

Sammen med Trafikverket har Jernbanedirektoratet gjennomført en mulighetsstudie for strekningen Oslo–Gøteborg. Utredningen tar for seg mulighetene for å utvikle banen trinnvis med ulike ambisjonsnivåer. Studien viser at det kan oppnås gode effekter ved å utvikle banen på begge sider av grensen i en logisk rekkefølge for å oppnå rask effekt av tiltakene.

Foto: Njål Svingheim

Om mulighetsstudien

  • Mulighetsstudien er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i Norge og Infrastrukturdepartementet i Sverige.
  • Studien fokuserer på mulige løsninger for bedre kapasitet, frekvens, og reisetider på den eksisterende banestrekningen.
  • Alle tiltakspakker tar utgangspunkt eksisterende infrastruktur, igangsatte arbeider og anslått videre trafikkutvikling på strekningen Oslo–Gøteborg.
  • Mulighetsstudien ble levert september 2023

I studien skisseres fire konsepter med ulikt togtilbud, og en tilhørende pakke av nødvendige infrastrukturtiltak. Tiltakene vil kunne gi god effekt selv om de ikke gjennomføres samtidig. Utredningen påpeker likevel viktigheten av at planleggingen skjer synkronisert på begge sider av grensen.  

De fire konseptene som er vurdert og som kan bygge på hverandre i en logisk rekkefølge er:

  1. Regiontogkonseptet
  2. Godstogkonseptet
  3. Middels ambisjonsnivå
  4. Høyt ambisjonsnivå. 

Både regiontogkonseptet og godskonseptet er beregnet som samfunnsøkonomisk lønnsomme å gjennomføre.

Mer om konseptene

Mulighetsstudien Oslo–Gøteborg peker i tillegg på at det er viktig med et tett samarbeid mellom landene for å full effekt av tiltakene. Studien foreslår også at samarbeidet blir forsterket mellom landene om alle de grensekryssende strekningene.

Last ned mulighetsstudie

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.