Jernbanedirektoratet Utredninger Mulighetsstudie Oslo–Stockholm
Tog fra Stockholm på Oslo S

Mulighetsstudie Oslo–Stockholm

Mulighetsstudien viser at det med en ny jernbanetrasé mellom Arvika og Lillestrøm eller Ski, samt mindre infrastrukturtiltak mellom Arvika og Karlstad, er mulig å øke antallet avganger og reduserer reisetiden betydelig i forhold til dagens togtilbud. 

Foto: Njål Svingheim

Om mulighetsstudien

  • Jernbanedirektoratet ble i februar 2022 bedt av Samferdselsdepartementet om å utarbeide en mulighetsstudie for traséen Oslo–Stockholm.
  • Mulighetsstudien er gjort i samarbeid med Trafikverket. I prosessen har også Bane NOR blitt involvert i en del av arbeidsgruppene.
  • Mulighetsstudien ble overlevert Samferdselsdepartementet og det svenske Infrastrukturdepartementet den 30. september 2022.
  • Mulighetsstudien skal gi et beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om, og i så fall på hvilken måte, et eventuelt videre arbeid for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Stockholm skal gjennomføres, herunder om det bør igangsettes en KVU for strekningen.

Tiltakene som er beskrevet i mulighetsstudien, vil kreve så store investeringer at foreløpige vurderinger viser at de ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, til tross for høy nytte for trafikantene.  

Den felles prosjektgruppen som har jobbet med mulighetsstudien, anbefaler derfor at markedspotensialet for togtilbudet mellom Oslo og Stockholm utredes videre, fortrinnsvis som en konseptvalgutredning (KVU), og at også effekter for godstrafikk og regionale reiser, samt tekniske løsninger og mulige kostnadsreduserende tiltak, inngår i utredningen.

Jernbanedirektoratet mener at vurderingen av en eventuell oppstart av en KVU Oslo-Stockholm bør avvente, for å kunne se behovet i sammenheng med øvrige nye KVU-er i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Trafikverket og Jernbanedirektoratet anbefaler i mulighetsstudien at et eventuelt nytt utredningsoppdrag utføres i fellesskap og med synkronisert fremdrift.

Last ned mulighetsstudie

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.