Jernbanedirektoratet Utredninger Rovaniemi–Kirkenes

Rovaniemi–Kirkenes

En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Om utredningen

  • Det er det finske Trafikverket som har fått utarbeidet rapporten om mulige jernbaneforbindelser fra Finland til isfri havn i nord.
  • Fra norsk side har Jernbanedirektoratet bidratt i arbeidet.
  • Utredningen ble levert mars 2018.

Det er sett på fire ulike linjer:

  • Kemi–Tornio–Kiruna–Narvik
  • Kolari–Skibotn–Tromsø
  • Rovaniemi/Kemijärvi–Kirkenes
  • Kemijärvi–Murmansk
Kart fire jernbanelinjer i Finland
Det er enighet om at Rovaniemi–Kirkenes er det alternativet det skal ses nærmere på.

På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunnen ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi–Kirkenes-alternativet.  

En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, må Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger.

Last ned utredningen