Jernbanesektoren

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, person- og godstogselskapene, Entur AS og Norske tog AS. Jernbanedirektoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren.

Overordnet ansvar for jernbanesektoren

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordnede ansvaret for transportsektoren. SD har etatsstyring av Jernbanedirektoratet og eierstyring av Bane NOR SF, Norske Tog AS og Entur AS. SD har også ansvaret for det statlige eierskapet av Vy AS, mens Næringsdepartementet har ansvaret for det statlige eierskapet av Flytoget AS og Mantena AS.

Aktørene i jernbanesektoren

Organiseringen av sektoren

Figuren under viser organiseringen av jernbanesektoren og aktørenes roller.

Figur over jernbanesektoren