Teknologitrender

Teknologitrender kan ha betydning for transportsektoren, og det er viktig at vi legger disse til grunn for utredninger og utviklingsprosjekter.

Rapport om teknologitrender

Hvordan vil teknologi påvirke sektoren i årene som kommer? Denne trendrapporten om teknologi er laget på oppdrag fra Jernbanedirektoratet for å finne teknologier som er viktige for jernbanesektoren.

Rapporten har spesielt fokus på utfordringer med økte investerings-, vedlikeholds- og driftskostnader, behov for økt kapasitet, samt driftsstabilitet. Teknologi har et stort potensial for å gi ønsket effektivisering, sikre- og bærekraftige løsninger og innovasjon. Likevel er det utfordrende og usikkert å tenke langt frem i tid når enkelte teknologier har eksponentiell vekst.

Teknologirapportens hensikt er å gi et bevisst forhold til teknologiens påvirkning på alle fagområder i jernbanen og på andre aktuelle trender. Rapporten er ingen fasit og skal ikke skape konsensus, men skape debatt om teknologi og stimulere til nye tanker. Den kan også brukes som underlag for å lage egne strategier. Jernbanedirektoratet kommer til å følge utviklingen av teknologitrendene.

Rapporten er designet spesielt for ledere og fagpersoner innen teknologi og innovasjon blant aktørene i jernbanesektoren, men er generisk nok til at den kan være til nytte for langt flere. Rapporten er en forenklet fremstilling av utvalgte teknologier og levert i et format som gir oversikt mer enn dybde.

Rapport for trendovervåkning

Jernbanedirektoratet har i prosjektet «Trendovervåkning – Overvåkning av trender, drivkrefter og utviklingstrekk» jobbet med nye metoder for på kvantitativt vis redusere usikkerhet.

Prosjektet har gjennom fire parallelle delprosjekter levert resultater som er med på å håndtere usikkerhet og supplere eksisterende arbeidsmetoder med ny kunnskap. I tillegg er det foreslått en metode for trendovervåkning.

Kontaktperson

Jon Robert Bjugn Dohmen

Jon Robert Bjugn Dohmen