Ramabanen Stuguflåten bru

Raumabanen

Raumabanen er 115 kilometer lang fra Dombås til Åndalsnes. Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Dombås. Åndalsnes er banens endestasjon og knutepunkt for gods- og persontrafikken til og fra Møre og Romsdal.

Foto: Njål Svingheim

Fakta om Raumabanen

  • Banelengde: 115 km
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 4
  • Dieseldrift
  • Gods- og persontrafikk
  • Turisttog i sommersesongen
  • Tilknyttede baner: Dovrebanen
  • Godsterminaler: Åndalsnes

Raumabanen går gjennom et landskap som veksler fra fjellbygdene lengst nord i Oppland til den dramatiske naturen ned Romsdalen og under Trollveggen ut til fjorden ved Åndalsnes. Raumabanen fyller en viktig rolle i turistnæringen på Nordvestlandet og det kjøres egne turisttog på banen gjennom sommersesongen. Åndalsnes havn har anløp av mange cruiseskip. Banen har fire daglige persontog i hver retning (tre på lørdager). Ett av disse togparene kjøres til/fra Lillehammer. Alle togene har forbindelser med Dovrebanens tog og med busser til/fra Ålesund og Molde. Det kjøres ett daglig godstogpar mellom Oslo og Åndalsnes.

Trasé og standard

Raumabanen ble åpnet i 1924 og banen er bygget med hovedlinjestandard. Det vil si at den har samme standard i underbygning og kurvatur som Dovrebanen. Ved Verma, (se skisse over), har Raumabanen en linjeføring som gjennom vendetunneler og store broer tar banen ned i dalbunnen uten at den maksimale stigningen for strekningen overskrides. Raumabanens linjeføring ved Verma er regnet som et av landets ingeniørtekniske storverk fra byggeperioden. Her passeres også den berømte steinhvelvsbrua over Rauma, Kylling bru. Raumabanes øvrige trasé er gjennomgående god og tillater relativt høy hastighet på togene. Reisetiden med persontog er i underkant av en time og 20 minutter.

Det er gjennom de siste årene gjennomført en del saneringer av planoverganger for å heve sikkerheten og å fjerne begrensninger i toghastigheten. Banen er også tilrettelagt for gods-profilet P407 som tillater semihengere framført på godsvogner. Godsterminalen i Åndalsnes har kapasitet til å håndtere flere godstog.

Raumabanen er ikke elektrifisert og har heller ikke fjernstyring. Det betyr at banens stasjoner må betjenes ved togkryssinger. De fleste togkryssingene er lagt til Bjorli stasjon som ligger om lag midtveis på banen. Også stasjonene Lesja, Verma og Marstein kan bemannes ved behov for togkryssinger. Manglende fjernstyring er hemmende for banens kapasitet. Banen er stedvis rasutsatt, dette setter krav til sikring beredskap og varsling. Særlig har det de siste årene vært gjentatte problemer som følge av det ustabile fjellpartiet «Mannen». Ved stor rasfare her har banen blitt stengt, med store problemer for spesielt godstrafikken som resultat.

Muligheter

Raumabanens har store utviklingsmuligheter for videre satsing på turisttrafikk. Det dramatiske landskapet med blant annet Trollveggen, Romsdalshorn og banens linjeføring utgjør til sammen et attraktivt reiselivsprodukt med utgangspunkt i Åndalsnes. Med raskere kjøretider på Dovrebanen, blant annet som følge av intercityutbyggingen Oslo–Lillehammer, vil også reisetidene mellom Åndalsnes og Oslo bli redusert, noe som vil styrke banens konkurransekraft. Det går store varestrømmer mellom Nordvestlandet og Østlandet og det er også store muligheter for å få mer av denne trafikken over på Raumabanen ved effektive godstogopplegg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.