Hjem Kompetanseheving på vegplanlegging

Kompetanseheving på vegplanlegging

Det er for lite kompetanse på vegplanlegging, spesielt er ikke kunnskapen om geometrisk utforming bra nok i dag.

For å komme nærmere en løsning på problemstillingen kan en ha «teoretiske» oppgaver som for eksempel kan gå på analyser og vurderinger av deler av innholdet i vegnormal N100 og håndbok V120, og premissene for norsk vegutforming. Dette er mest aktuelt for masternivå, da det gjerne kreves en del statistiske analyser. Alternativt kan en gå mer «praktisk» til verks gjennom å å lage forslag til veglinje(r) på en bestemt trasé og drøfte både premissene for utforminga og hvorfor en har endt opp som en har. Sistnevnte er mest passende for bachelorstudenter.

Kontaktinformasjon

firmapost@vegvesen.no

Lignende oppgaver