Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Håndbøker for samlet kollektivtrafikk

Håndbøker for samlet kollektivtrafikk

Jernbanedirektoratet forvalter en serie håndbøker som i praksis fungerer som standarder for kollektiv- og jernbanesektoren i Norge. Disse inngår som en integrert del av Jernbanedirektoratets sektorstyring og dokumenterer faglige krav på forskjellige områder.

Fakta om håndbøkene

  • Håndbøkene for samlet kollektivtrafikk skal bidra til å møte målet om en sømløs, enkel og forutsigbar reise for kundene, på tvers av fylker og transportselskaper.
  • Håndbøkene er en videreføring av Håndbok N801 (tidl 107 og V820) og Håndbok V821 (tidl 206) som tidligere ble forvaltet og utgitt av Statens vegvesen.
  • Ansvaret for håndbøkene ble overført til Jernbanedirektoratet 1. april 2017.
  • Samferdselsdepartementet har videre gitt Jernbanedirektoratet ansvar for koordinering av felles nasjonal løsning for elektronisk billettering, som er ment å bidra til et sammenhengende transportsystem.
  • Håndbøkene utarbeides i samarbeid med aktører i kollektivtrafikksektoren og videreutvikles basert på behov og innspill fra sektoren

Det er så langt utgitt to håndbøker innenfor dette området, som i dag danner grunnlaget for dagens løsninger for nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering. Løsningene forvaltes av henholdsvis Entur AS og Interoperabilitetstjenester AS. Jernbanedirektoratet har ansvaret for statlig kjøp av tjenester innenfor disse områdene.

Håndbok N801: Nasjonale rutedata

Det er et transportpolitisk mål å etablere landsdekkende støtte for reiseplanlegging for alle typer rutegående kollektivtransport. Samferdselsdepartementet har derfor i en tid arbeidet med å tilrettelegge for etableringen av nasjonale rutedata og sanntidsdata.

Det skal samles inn data om alle rutetilbud i landet, og disse rutedataene skal gjøres offentlig tilgjengelig på en konkurransenøytral måte som er egnet til å støtte reiseplanleggere, billettsystemer og andre formål som kan nyttiggjøre seg slike rutedata.

Fakta om håndbok N801

  • Håndboken er utviklet av representanter fra kollektivsektoren, Entur AS, Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet.
  • Ansvaret for innhenting, forvaltning og formidling av nasjonale rutedata er delegert til Jernbanedirektoratet og Entur AS.
  • Denne versjonen av håndboken gjelder fra 1. juli 2019, med krav om innsending av sanntidsdata fra 1. desember 2019. Krav om innsending av stoppested- og rutedata ble innført 1. juli 2017.
  • Håndboken er forankret i yrkestransportforskriften § 28 som utdypes i Samferdselsdepartementets rundskriv N-2/2019 og Forskrift om billettering ved jernbanetransport § 5.

Håndbok V821: Elektronisk billettering

Del 1 av Håndbok V821 beskriver overordnede målsettinger, roller og ansvar i forbindelse med interoperabel elektronisk billettering og hovedfunksjoner i elektroniske billettsystemer. 

Del 18 og 25 kan fås ved henvendelse til handbok@jernbanedirektoratet.no.

Det presiseres at utkastet til ny atferdsnorm for personvern foreløpig ikke er godkjent av Datatilsynet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.