Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vy og Flytoget om direktetildeling av togtilbodet på Austlandet

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å innleie forhandlingar med Vygruppen og Flytoget om togtilbodet på Austlandet frå desember 2023. – Ambisjonen er å få eit togtilbod som er betre for kundane, rimelegare for staten og godt koordinert med annan kollektivtrafikk, seier jernbanedirektør Knut Sletta.

Togpassasjerer på Oslo S b900xh600.jpg
Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue.

 

I mandatet frå Samferdselsdepartementet er det dei to statlege togselskapa, Vygruppen og Flytoget, som skal inviterast til forhandlingar om togtilbodet på Austlandet.

- Båe selskap har kompetanse og erfaringar som vi ønsker at Jernbanedirektoratet skal vurdere, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

Det blir føresett at direktetildelinga skjer i samsvar med kollektivtransportforordninga i EU og anna relevant regelverk. Jernbanedirektoratet tek sikte på å sluttføre forhandlingane seinast i juni 2023.

Førebudd på krevjande forhandlingar

- Jernbanedirektoratet har opparbeidd seg brei erfaring både når det gjeld konkurranseutsetjing og direktetildeling, og denne erfaringa tek vi med oss når vi no skal inn i krevjande forhandlingar om direktetildeling på Austlandet, understrekar Knut Sletta, og legg til:

- Vi ser store moglegheiter for tilbodsbetringar, ikkje minst som følgje av at store jernbaneinvesteringar som Follobanen, samanhengande dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg  og dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Desse forbetringane blir tekne i bruk i avtaleperioden, som gjeld i ti år frå desember 2023. Vi vil òg leggje vekt på utvikling av sømlause reisetilbod saman med andre kollektivtilbod på Austlandet.

Følgjane persontoglinjer er omfatta av forhandlingar:

Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Stabekk/Skøyen – Ski

Oslo S – Hakadal/Jaren (trafikkstart desember 2024)

Stabekk – Moss

Oslo S – Mysen/Rakkestad

Oslo S – Ski

Oslo S –  Halden

Oslo S – Gjøvik (trafikkstart desember 2024)

Skien – Eidsvoll

Drammen – Lillehammer

Kongsberg – Eidsvoll

Drammen – Dal

Asker – Kongsvinger

Notodden – Porsgrunn