Jernbanedirektoratet skal utrede utslippskutt i jernbanesektoren

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Utredningen vil omfatte både strekninger som ikke har elektrisk drift og kjøretøy som bruker diesel.

Type 76 er et hybridtog som kan kjøre på både strøm og diesel. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har tidligere gjennomført utredninger som viser at det finnes flere løsninger for hvordan de såkalte dieselstrekningene kan drives utslippsfritt. Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen. I tillegg kommer en rekke sidespor og terminalområder, for uten alle vedlikeholdsmaskinene på sporet.

Jernbanedirektoratet skal nå gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) som skal utrede ulike muligheter for reduksjon av klimagassutslippene. Der skal elektrisk drift, batteridrift, hybriddrift og hydrogendrift etc vurderes opp mot dagens driftsform. Vurderingene vil omfatte både kostnader, fordeler og ulemper ved ulike driftsformer, samt en vurdering av behovet for ombygging eller utskifting av kjøretøy og maskiner på sporet.

Her er Jernbanedirektoratets tidligere utredning:

Rapport tilrår å greie ut null-utsleppsløysingar

Økt kapasitet på regiontogstrekningene

Oppdraget er gitt i Supplerende tildelingsbrev nr 3 – 2022 fra Samferdselsdepartementet. Der er Jernbanedirektoratet også gitt i oppdrag å utrede hvordan kapasiteten i togene på regiontogstrekningene på Østlandet kan økes. Denne KVUen skal vurdere både lengre tog og for eksempel tog med to etasjer (dobbeldekkere).

Begge utredningene skal involvere Bane NOR og andre berørte aktører i sektoren og skal foreligge høsten 2023.

Vedlegg: Supplerende tildelingsbrev nr 3-2022

Jernbanedirektoratet skal utrede framtidig kommuniksjonssystem