Bergensbanen

Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Banen er knyttet sammen med Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen i Hønefoss. Fjerntogene Oslo S - Bergen kjører via Drammen og hele strekningen er 483 km.

Bergenstoget nærmer seg Geilo øverst i Hallingdal. (Foto: Njål Svingheim)

Bergensbanen beskrives som en av Europas vakreste togstrekninger. Fra Oslo kjører persontogene via Drammen og gjennom østlandske jordbruksbygder over Eiker, Modum og Ringerike. Selve Bergensbanen går videre vestover fra Hønefoss og følger Hallingdal opp til Hardangervidda. Banen når sitt høyeste punkt (1237 moh) vest for Finse, før den går nedover mot Vestlandet, forbi Myrdal og følger Raundalen ned til Voss. Fra Voss går banen langs fjordene ut til Bergen. Banen bærer preg av det dramatiske landskapet den går gjennom. Hele turen fra Oslo S til Bergen tar 6,5 – 7 timer. 

Det bygges nå dobbeltspor på strekingen Arna – Bergen. Et nytt tunnelløp gjennom Ulriken åpnet hølsten 2020, samtidig som den gamle tunnelen ble stengt for modernisering og oppgradering. Dobbeltspor Bergen - Fløen - Arna, inkludert en modernisert godsterminal på Nygårdstangen, ventes tatt i full bruk i 2025. Strekningen Oslo – Hønefoss skal innkortes med ca en time med Ringeriksbanen der reguleringsplanen ble ferdigstilt (2019). Prosjektet overføres i 2021 til Nye Veier for gjennomføring. Det skal også bygges dobbeltspor på strekningen Arna – Voss, der første etappe er Arna – Stanghelle. For både Ringeriksbanen og Vossebanens utbygging er planeen at arbeidet skje som felles utbygging av jernbane og veg (E16).

Historikk

 • Bergensbanen ble vedtatt i Stortinget i 1894 (Voss – Taugevatn), og i 1898 (Taugevatn – Hønefoss)
 • Bergen – Voss (Vossebanen) ble åpnet som smalsporet bane (1067 mm sporvidde) i 1883
 • Bergensbanen (Hønefoss – Voss) ble åpnet  27.november 1909
 • Samtidig åpnet Roa – Hønefossbanen som knytter sammen Bergensbanen og Gjøvikbanen
 • I 1909 var også Vossebanen og Randsfjordbanen bygget om fra smalspor (1067 mm sporvidde) til normalspor (1435 mm sporvidde)
 • Strekningen Tunestveit – Arna – Bergen med tunnel gjennom Arnanipa og Ulriken ble åpnet i 1964. Sammen med flere andre linjeforbedringer er Vossebanen nå ca 25 km kortere enn i 1909.
 • Høyfjellsstrekningen Gråskallen – Finse – Lågheller (25 km): fullført 1999 (inkluderer den 10,5 km lange Finsetunnelen som åpnet i 1993)
 • Elektrisk drift: Bergen – Voss: 1954, Hønefoss – Ål: 1962, Ål – Voss: 1964

Trafikkmønster

Bergensbanen er den fjerntogstrekningen i Norge med størst trafikk. Også godstrafikken er stor og om lag halvparten av alt gods mellom landets to største byer sendes med Bergensbanen. Persontrafikken er preget av turisttrafikk og av helgetrafikk til og fra reiselivsdestinasjoner på fjellet og i Hallingdal. På Vossebanen (Bergen – Arna - Voss) er det en omfattende pendlertrafikk inn mot Bergen. Bergensbanen hadde 1.209.000 passasjerer i 2016, lokaltogene Bergen - Voss - Myrdal hadde 1.133.000 passasjerer.

Trasé

Bergensbanen fikk på 1990-tallet ny banetrasé på 25 kilometer av høyfjellsstrekningen. Det viktigste tiltaket var byggingen av den 10,5 km lange Finsetunnelen som erstattet den værharde og for det meste innebygde gamle banen over Taugevatn 1301 moh). Østover fra Finse har banen fått ny trasé som ligger høyere i terrenget og med bedre linjeføring. Ved Gråskallen er banen flyttet inn i Gråskallen-tunnelen (lengde 2,7 km) der det også er bygget et nytt kryssingsspor. På Vossebanen ( Bergen - Voss) har det også skjedd gradvise traséforbedringer ved at det er bygget noen nye lengre tunneler. Men her ligger fortsatt deler av strekningen i et rasfarlig terreng med dårlig kurvatur og stort vedlikeholdsbehov. Vossebanen er besluttet bygget ut med dobbeltspor som et felles rassikrings- og kapasitetsøkningsprosjekt med Statens vegvesen (E16).

Muligheter

Bergensbanen har store utviklingsmuligheter gjennom traséforbedringer og linjeforkortelser. Den viktigste ligger i å bygge Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Denne ca 40 kilometer lange nye delstrekningen vil føre til en innkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen på om lag en time. Samtidig vil den åpne for arbeidsreiser med tog og lokal- og intercitytrafikk mellom Oslo og Ringerike og Hallingdal. Utbyggingen av Ringeriksbanen skal skje som et felles prosjekt som omfatter nytt dobbeltspor Sandvika – Sundvollen – Hønefoss og ny firefelts E16 Høgkastet – Hønefoss. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2019 og prosjketet overfør til Nye Veier i 2021.  På Vossebanen bygges nå dobbeltspor mellom Bergen og Arna, en strekning der kapasiteten er mer enn fullt utnyttet. Videre på Vossebanen har regjeringen bestemt at det skal bygges ny bane og veg Arna - Voss, med Arna - Stanghelle som første etappe. 

Operatør: Vy Tog AS fra 13.desember 2020

Fakta:

 • Banelengde 371,3 km (Hønefoss - Bergen)
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 33
 • Elektrisk drift
 • Fjernstyring: Hønefoss – Bergen
 • Dobbeltsporprosjekt: Bergen – Arna (under bygging)
 • Utbyggingsprosjekter: Ringeriksbanen, Sandvika - Hønefoss, Dobbeltspor Bergen - Arna og ny trasé for Vossebanen
 • Godsterminaler: Hønefoss, Nesbyen, Voss (Palmafoss), Bergen
 • Tilknyttede sidebaner i dag: Flåmsbana (Myrdal – Flåm)
 • Sidespor for godstrafikk i dag: Moelven Soknabrukets sidespor, Voss – Palmafoss

Bergensbanen er en viktig godsbane, her er et østgående godstog mellom Haugastøl og Ustaoset. (Foto: Njål Svingheim)