Godsstrategi for jernbanen

Effektive, pålitelege, sikre og miljøvennlige godstransportar er ein føresetnad for eit konkurransedyktig næringsliv og ei god samfunnsutvikling. Jernbanen har her ei sentral rolle å spele, spesielt på transport av gods over lengre strekningar.

Godstog passerer Myrdal på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)
Gjeldende godsstrategi fra 2016 ble utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2018-29. Strategien er bygget rundt fire hovedelementer av tiltak:

  • En pålitelig og punktlig jernbane
  • Kapasitet og effektivitet i fremføringen
  • Tilgjengelige og effektive terminaler
  • Et utvidet og sammenkoblet nettverk

I godsstrategien fra 2016 legges det vekt på gjennomføring av en pakke med strakstiltak, og videre planlegging av tiltak for et neste utviklingstrinn. Strategien adresserer behovet for en videreutvikling av noen sentrale områder inn mot neste NTP-periode. Utviklingsbehovet knyttes til varestrømmer, ny teknologi, markedskrav og aktuelle utviklingsmodeller.

I arbeidet frem mot NTP 2022-2033 har Jernbanedirektoratet videreført utrednings- og strategiarbeidet fra 2016, med særlig vekt på infrastruktur, effektive terminaler og toglengder for kombinerte transporter. Arbeidet har også sett nærmere på innovasjon, teknologi og rammebetingelser for godstransport på bane.

Arbeidet er dokumentert i følgende tre rapporter:

  • I Delrapport I beskrives nåsituasjon og muligheter for gods på bane. Rapporten bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag, der informasjonen som er sammenfattet blant annet viser at ulike markedssegmenter krever ulike tiltak, og at enkelte segmenter med potensial for videre vekst bør prioriteres i fordelingen av investeringsmidler.
  • I Delrapport II er det utviklet tilbudskonsepter for hovedrelasjonene for kombitransport. Fremskrevet transportetterspørsel møtes med ulike toglengder og trekkraft. Tilbudskonseptene er deretter blitt operasjonalisert i rutemodeller i samspill med fremtidig persontrafikk, noe som igjen medfører ulike tiltaksbehov. Delrapport II inneholder også de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for anbefaling av toglengder på hver relasjon.
  • Resultatene er sammenfattet i hovedrapporten, der direktoratet anbefaler strategi for videre utvikling av godstransport på bane med fokus på hovedrelasjonene for kombinerte transporter. Anbefalingene i hovedrapporten vil være ett av grunnlagene for arbeidet med NTP 2022-2033.

Innspillet til NTP 2022 – 2033 er sammenfattet i et oppsummerende notat. Her vises resultatene fra godsstrategien som inngikk i oppdrag 9, prioriteringsoppdraget til NTP 2022 – 2033.

 

T2033gods oppsummerer godstogtilbudet som er resultatet av analysene til godsstrategien NTP 2022 – 2033, og skal dekke det fremtidige behovet for godstransport på jernbanen i dette perspektivet.