Vurdering av modeller for prissetting av togreiser

Målet om mer jernbane for pengene og svakheter med dagens prismodell gir et behov for å utrede nye prismodeller som gir mulighet for en mer samfunnsøkonomisk effektiv prising av togreiser. Jernbanedirektoratet har nå gjennomført en slik prisutredning.

 

Ulike modeller for prising av togtransport presenteres på frokostseminaret 6.mai. (Foto: Njål Svingheim)
Ulike modeller for prising av togtransport presenteres i den nye prisutredningen. (Foto: Njål Svingheim)

Prising av togreiser må veies opp mot arbeidet med et styrket samarbeid med fylkeskommunene og et mest mulig sammenhengende og sømløst transporttilbud.

Jernbanedirektoratet har gjennomført en prisutredning, som ut fra et teoretisk perspektiv har dokumentert hvordan pris kan benyttes som virkemiddel for en mer effektiv utnyttelse av knappe ressurser innenfor transportsektoren. Utredningen kommer med anbefalinger om ønsket framtidig utvikling i prismodeller for togreiser, samt en anbefaling om hva direktoratet kan gjøre for å påvirke en utvikling i ønsket retning. Målet er å få fram mulighetene for enda bedre og riktigere utnyttelse av jernbanens infrastruktur og materiell.

Arbeidet med utredningen har munnet ut i en hovedrapport, og 4 underlagsnotater: