Jernbanedirektoratet Nyheter Drammenbanen 150 år

Drammenbanen 150 år

En av landets travleste og viktigste jernbanestrekninger fyller 150 år i oktober. Da er det 150 år siden Kristiania–Drammenbanen åpnet. Banen er 42 kilometer lang, og det som i 1872 åpnet som en smalsporet jernbane har i dag dobbeltspor og er utviklet til fire spor med Askerbanen Lysaker–Asker. Mye har skjedd på 150 år, men banen er stadig like viktig.

Sandvika stasjon.Foto: Njål Svingheim
Sandvika stasjon med to lokaltog i linje L1 og Flytoget t.h.

Drammenbanen er 42 kilometer lang fra Oslo S til Drammen. Hele banen har dobbeltspor. På strekningen mellom Lysaker og Asker er det bygget to nye spor i tillegg for bedre kapasitet og høyere hastighet. De to nye sporene benevnes Askerbanen.

Kristiania–Drammenbanen er det opprinnelige navnet på den smalsporede banen fra Oslo V til Drammen som ble åpnet 7. oktober 1872. Senere er banenavnet forkortet til Drammenbanen. De største kapasitetsutvidelsene og moderniseringene av banen mellom Hovedstaden og Drammen har skjedd i tre tidsepoker. Det er 1920-tallet med første dobbeltsporetappe og elektrifisering, 1970-tallet med Lieråsen tunnel og dobbeltspor til Brakerøya og 2005–2011 med Askerbanen, som avlaster Drammenbanen fra Lysaker til Asker og gir til sammen fire spor på strekningen.

Asker stasjon 1880.Foto: Ukjent, Norsk Jernbanemuseum
Asker stasjon, trolig i 1880-årene.

Langsom dobbeltsporutbygging

Banen var ferdig ombygd til normalspor i 1920. Samtidig var trafikken i så sterk vekst at det ble nødvendig med dobbeltspor. Oslo V–Sandvika fikk dobbeltspor til Sandvika i 1922, videre vestover tok dobbeltsporutbyggingen lang tid, dobbeltsporet nådde til Asker i 1955. Det ble ikke ansett som aktuelt å bygge dobbeltspor på den opprinnelige banen om Spikkestad og Lierbyen. I stedet ble den 10,5 kilometer lange Lieråsen tunnel vedtatt bygget med dobbeltspor. Tunnelen åpnet i 1973 sammen med ny bane over Lierstranda fram til Brakerøya stasjon. Så tok det enda over 20 år før den siste etappen over elva og Holmen inn til Drammen stasjon fikk dobbeltspor. Det skjedde i 1996. Samtidig med at Drammenbanen fikk dobbeltspor til Sandvika i 1922, ble hele banen fram til Brakerøya elektrifisert. Det er altså 100 år siden i høst at Drammenbanen, som landets første statsbane, fikk elektrisk drift.

Spikkestad stasjon med lok type El 1Foto: Ukjent, Norsk Jernbanemuseum
Godstog med lok type El 1 på Spikkestad stasjon. Drammenbanen ble landets første elektriske statsbane og har høsten 2022 hatt elektrisk drift i 100 år.

Gammel strekning beholdt som sidebane

Vest for Asker gikk Drammenbanen opprinnelig gjennom Heggedal, Røyken om Lierbyen, en strekning som ble erstattet av Lieråsen tunnel i 1973. Dette forkortet banen med 12,5 kilometer. De første 13 kilometerne (fram til Spikkestad) av den opprinnelige strekningen er beholdt for lokaltrafikk under navnet Spikkestadbanen.

Åpningen av Oslotunnelen i 1980 knyttet sammen det norske jernbanenettet gjennom Oslo og åpnet for et helt nytt trafikkmønster med gjennomgående tog mellom øst og vest. Oslo V ble beholdt fram til 1989, siden da har alle tog vestfra gått gjennom Oslotunnelen.

Lysaker stasjon 2009.Foto ved åpningen av Lysaker 1/9-2009: Njål Svingheim
I 2009 åpnet nye Lysaker stasjon. I 2011 åpnet Askerbanen Lysaker–Sandvika, mens Sandvika–Asker var klar i 2005.

Trafikk og standard

Drammenbanen og Askerbanen er blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av flere lokaltogpendler på Østlandet, av intercitytogene til og fra Vestfold, samt av fjerntog til og fra Bergens- og Sørlandsbanen. I tillegg kommer godstrafikken til Drammen, Sørlandet og noen av Bergensbanens godstog. På den nye Askerbanen (åpnet 2005 – 2011) tillater banestandarden 160 kilometer i timen, mens banen fra Asker til Brakerøya ved Drammen hovedsakelig tillater 130 km/t. Den gamle Drammenbanen har en hastighetsstandard på fra 80 til 130 km/t. Det kjøres lokal- eller intercitytog mellom Drammen og Oslo fem ganger i timen. Fra Asker kommer i tillegg lokaltogene Spikkestad–Asker–Lillestrøm og Asker–Kongsvinger. De mange togavgangene på Drammenbanen har også medført en kraftig økning i passasjertallene på strekningen.

Flytoget har Drammen som endestasjon for sine tog til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen med tre avganger i timen. I 2021 ble omfattende arbeider for bedre fjellsikring og oppgradering av Lieråsen tunnel fullført.

Den gamle Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika via Høvik ble ferdig modernisert i 2015 med blant annet nytt vendeanlegg på Høvik og ny Høvik stasjon. Kapasiteten gjennom Oslotunnelen og ut til Lysaker er i dag fullt utnyttet. Drammen stasjon bygges nå ut i forbindelse med intercityutbyggingen og dobbeltsporet mot Vestfold. Stasjonen vil få nye plattformer, adkomster og økt kapasitet. I en periode fram til 2025 vil det på grunn av anleggsarbeidene i Drammen være redusert kapasitet på Drammen stasjon og en del tog vil måtte vende på Brakerøya.

Fakta, Drammenbanen

  • Banelengde: 41,66 km (Oslo S–Drammen, via Askerbanen: 40,03 km)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 16
  • Elektrisk drift
  • Person- og godstrafikk
  • Godsterminal i Drammen (flere terminalspor fra Brakerøya, Holmen og Drammen st – Sundland.)
  • Dobbeltspor
  • Tilknyttede baner: Askerbanen, Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, Oslo S, samt opprinnelig linje til Skøyen–Filipstad.
Drammen stasjon 2020Foto: Njål Svingheim
Drammen stasjon i 2020. Fram til 2025 skal stasjonen bygges kraftig om og bare tre togspor vil kunne brukes under anleggsperioden.