Jernbanedirektoratet Nyheter Fremtidig regiontogtilbud til og fra Oslo lufthavn

Fremtidig regiontogtilbud til og fra Oslo lufthavn

I 2028 innføres det nye regiontogtilbudet mellom Drammen/Oslo S og Oslo lufthavn. Togtilbudet blir vesentlig bedre for arbeids- og fritidsreisende i det sentrale Østlandsområdet, med flere avganger og høyere kapasitet på jernbanenettet.

I juni 2023 signerte Jernbanedirektoratet og Vy gruppen nye trafikkavtaler for Østlandet. Avtalene inneholder blant annet krav om hvilket togtilbud Vy skal levere til og fra Oslo lufthavn når konsesjonsavtalen mellom staten og Flytoget utløper i 2028.

Kapasiteten som blir frigjort når Flytogets avtale utløper vil bli brukt til å innføre et nytt regiontogtilbud mellom Drammen/Oslo S og Oslo lufthavn. Det nye regiontogtilbudet innebærer en vesentlig bedring i kundetilbudet for pendlere og andre reisende med ordinær billett i Østlandsområdet. Det blir flere avganger og flere sitteplasser, som vil bidra til mindre trengsel i rushtid.

Flytog Oslo lufthavnFoto: Øystein Grue
Oslo lufthavn Gardemoen.

Ni avganger per time fra Oslo til Gardermoen

Togtilbudet til og fra Oslo lufthavn blir omtrent som i dag, med ni avganger per time fra Oslo S til Oslo lufthavn, og seks av disse betjener strekningen mellom Drammen og Oslo S. Reisetiden til flyplassen blir omtrent som i dag. 

Kravene til togtilbudet er satt med utgangspunkt i Jernbanedirektoratets anbefaling fra 2020 om at flytogtilbudet blir integrert i øvrig togtrafikk, slik at kapasiteten på infrastrukturen kan utnyttes bedre. Bedre mobilitet for alle reisende gir både flere fornøyde passasjerer og bedre lønnsomhet for samfunnet. I dag kjører Flytoget ti avganger per time gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Ved å frigjøre denne kapasiteten bidrar det til å løse transportkapasitetsutfordringene fram til ny Rikstunnel kan være på plass.

Utfordringer med trengsel

Allerede før pandemien var det utfordringer med trengsel på en del av strekningene på Østlandet, ifølge våre analyser av trengsel om bord i 2018. Les mer i dokumentet under:

De nyeste reisetallene for inneværende høst bekrefter at det er utfordringer med trengsel i dagens ruteplan med å kunne tilby tilstrekkelig transportkapasitet fra Lillestrøm og Sandvika/Lysaker i retning Oslo i morgenrush og tilsvarende fra Oslo S om ettermiddagen. Dagens Oslotunnel er fullt utnyttet og det er ikke plass til å kjøre flere avganger, og det er heller ikke mulig å sette på flere vogner på eksisterende togavganger i rushtid. 

Er behovet for å frigjøre kapasitet like stort nå som i 2020?

Mange passasjerer setter pris på flytogtilbudet, som eksklusivt er forbeholdt reisende til og fra Oslo lufthavn, og Jernbanedirektoratet har fått spørsmål om behovet for et nytt regiontogtilbud med høyere transportkapasitet er like prekært som det ble anbefalt av direktoratet i 2020. Begrunnelsen er endringer i reisevaner etter pandemien, og noen spør om ikke Jernbanedirektoratet burde oppdatert sine vurderinger. Det har vi stor forståelse for, og med bakgrunn i faktisk volumutvikling etter pandemien har vi foretatt en vurdering av konklusjonene fra 2020.

Etterspørselen etter togreiser er i dag ikke på det nivået som ble lagt til grunn i transportanalysene i 2020. For inneværende år i Østlandsområdet var reisevolum 5–10 prosent under 2019-nivå i første halvår, mens tellinger i høst viser at antall reiser nå er 5 prosent over 2019-nivå.

Sammenlignet med de opprinnelige analysene i 2020 er behovet for økt kapasitet forskjøvet noe i tid, og det kan være tilstrekkelig å øke kapasiteten først fra 2028. Derfor vil kravene til togtilbudet i trafikkavtalen for Østlandet 2 gi den beste løsningen for togpassasjerene og for samfunnet.