Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet skal utrede framtidig kommunikasjonssystem for jernbane og bedre utnyttelse av det nye signalsystemet ERTMS

Jernbanedirektoratet skal utrede framtidig kommunikasjonssystem for jernbane og bedre utnyttelse av det nye signalsystemet ERTMS

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for framtidig kommunikasjonssystem på jernbane, samt å utrede mulighetene for en bedre utnyttelse av det kommende felles europeiske signalsystemet ERTMS.

Dagens kommunikasjonssystem, GSM-R, vil nå sin levetid i løpet om lag ti år og må erstattes. Det kommer en framtidig standard for kommunikasjonssystem på jernbaner i Europa (FRMCS), som også vil gjelde i Norge. Innen 2025 må Norge ha valgt et konsept for framtidig mobilkommunikasjonssystem for jernbane som tilfredsstiller forskriftene om samtrafikk og interoperabilitet i Europa. Det altså at tog kan krysse landegrensene.

Utredningen skal ta for seg ulike løsninger for mobilkommunikasjon mellom tog og togledelse og ses i sammenheng med blant annet forprosjektet for bedre nettdekning langs jernbanen. Også mulighetene for å ta i bruk systemer som gir raskere togframføring, økt kapasitet, lavere energiforbruk og bedre reiseinformasjon skal undersøkes.

Mast for dagens togradiosystem, GSM-R på FinseFoto: Øystein Grue
Mast for GSM-R -samband på Finse.

Bedre utnyttelse av ERTMS

I løpet av det neste 15 årene skal det nye digitale signalsystemet ERTMS innføres på alle norske banestrekninger. Høsten 2022 vil deler av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen som de første strekningene innføre det nye systemet.

Den nye signalteknologien kan inneholde muligheter som gir større utnyttelse av jernbanenettet og formålet med konseptvalgutredningen er å utrede ulike muligheter for å få større nytte av systemet, altså mer jernbane for pengene.

Arbeidet skal ta for seg ulike nivåer av ERTMS-systemet og mulige nivåer av automatisk togframføring (ATO). Bakgrunnen er en tidligere rapport fra 2019 der Jernbanedirektoratet i samarbeid med Bane NOR og med støtte fra Norconsult kom med en rapport om bedre utnyttelse av ERTMS.

Begge KVUene skal involvere Bane NOR og andre berørte aktører i sektoren og skal fullføres høsten 2023.