Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet skal utrede Nord-Norgebanen

Jernbanedirektoratet skal utrede Nord-Norgebanen

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal vurdere ulike løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad.

– En slik fullverdig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.  

Jernbanedirektør Knut Sletta forteller at Jernbanedirektoratet vil sette i gang med utredningen umiddelbart. Rapporten skal sendes til Samferdselsdepartementet sommeren 2023.

– Vi er klare til å sette i gang med oppdraget, og skal i utredningen vurdere hvordan en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø kan bidra til å løse transportutfordringene i regionen. Her skal vi se på ulike traseer og effekten av en eventuell trinnvis utbygging. Dette skal vi se i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene, Ofotbanen og Nordlandsbanen, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Kart over tidligere traseer mellom Bodø og Tromsø
Kartet viser tidligere traseer som er vurdert for en Nord-Norgebane. KVUen som nå skal gjennomføres skal se på mulige traseer uavhengig av tidligere utredninger.

To utredninger i nord

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor er allerede i gang med en omfattende utredning av hele transportsystemet i Nord-Norge. Dette er en utredning av de samlede transportbehovene i landsdelen og alternative transportløsninger, der vei, sjø, luft og jernbane ses i en sammenheng.

Skal vurdere ulike konsekvenser

Kunnskapsgrunnlaget for begge utredningene vil være delvis overlappende og det legges opp til at både utredningen for transportløsninger i Nord-Norge og utredningen av Nord-Norgebanen skal oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023.

I arbeidet skal Jernbanedirektoratet blant annet gjøre en grundig gjennomgang av konsekvenser for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø, i tillegg samfunnsøkonomi og kostnadsanslag.

Utredningene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for neste Nasjonal transportplan.

Sist gang det ble laget en grundig utredning av en mulig ny jernbane nord for Fauske var i 1993, i regi av NSB. I 2019 laget Jernbanedirektoratet en rapport med et oppdatert kunnskapsgrunnlag basert på tidligere alternativer. Den nye utredningen skal se på ulike baneløsninger på strekningen uavhengig av tidligere utredninger.