Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet skal utrede Nord-Norgebanen

Jernbanedirektoratet skal utrede Nord-Norgebanen

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal vurdere ulike løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad.

– En slik fullverdig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.  

Jernbanedirektør Knut Sletta forteller at Jernbanedirektoratet vil sette i gang med utredningen umiddelbart. Rapporten skal sendes til Samferdselsdepartementet sommeren 2023.

– Vi er klare til å sette i gang med oppdraget, og skal i utredningen vurdere hvordan en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø kan bidra til å løse transportutfordringene i regionen. Her skal vi se på ulike traseer og effekten av en eventuell trinnvis utbygging. Dette skal vi se i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene, Ofotbanen og Nordlandsbanen, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Kart over tidligere traseer mellom Bodø og Tromsø
Kartet viser tidligere traseer som er vurdert for en Nord-Norgebane. KVUen som nå skal gjennomføres skal se på mulige traseer uavhengig av tidligere utredninger.

To utredninger i nord

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor er allerede i gang med en omfattende utredning av hele transportsystemet i Nord-Norge. Dette er en utredning av de samlede transportbehovene i landsdelen og alternative transportløsninger, der vei, sjø, luft og jernbane ses i en sammenheng.

Skal vurdere ulike konsekvenser

Kunnskapsgrunnlaget for begge utredningene vil være delvis overlappende og det legges opp til at både utredningen for transportløsninger i Nord-Norge og utredningen av Nord-Norgebanen skal oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023.

I arbeidet skal Jernbanedirektoratet blant annet gjøre en grundig gjennomgang av konsekvenser for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø, i tillegg samfunnsøkonomi og kostnadsanslag.

Utredningene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for neste Nasjonal transportplan.

Sist gang det ble laget en grundig utredning av en mulig ny jernbane nord for Fauske var i 1993, i regi av NSB. I 2019 laget Jernbanedirektoratet en rapport med et oppdatert kunnskapsgrunnlag basert på tidligere alternativer. Den nye utredningen skal se på ulike baneløsninger på strekningen uavhengig av tidligere utredninger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.