Jernbanedirektoratet Nyheter – Masse samarbeid mellom KVUene

– Masse samarbeid mellom KVUene

Det foregår et stort utredningsarbeid med både det samlede transportsystemet i Nord-Norge og med konseptvalgutredningen for Nord-Norgebanen. Dette krever tett samkjøring og denne uka var det politisk samrådsmøte i Svolvær.

Siden begge KVUene foregår i samme område og skal omfatte transportbehov og mulige transportløsninger på sammenfallende strekninger er det viktig med en god og tett dialog. KVU Nord-Norgebanen skal komme fram til den best mulige jernbaneløsningen på strekningen Fauske–Tromsø, mens KVU Transportløsninger i Nord-Norge skal se på transportbehov og -løsninger i hele landsdelen. Dette gjelder for alle transportformer, både sjø, luft, veg og bane. Det vil dermed også inkludere å vurdere en eventuell ny jernbane nord for Fauske.

– Vi samarbeider både tett og godt, sier de fungerende prosjektleder Hanne Dybwik i KVU Nord-Norgebanen og prosjektleder Signe Eikenes i KVU Transportløsninger i Nord-Norge. Denne uka innkalte de to utredningene til politisk samrådsmøte for begge KVUene i Svolvær. Der deltok drøyt 40 politikere fra regionråd, fylkeskommuner og kommuner, og det ble gitt en status for utredningsarbeidet og innhentet reaksjoner og innspill til videre arbeid.

Hanne Dybwik og Signe EikenesFoto: Njål Svingheim
Prosjektlederne Hanne Dybwik (t.v.) og Signe Eikenes.

Trender og utvikling

Prosjektlederne redegjorde der for status i utredningsarbeidet og resultater fra arbeidet så langt. Det jobbes nå med å skissere mulige konsepter, altså forslag til løsninger av transportbehovene i begge KVUene. Samtidig foregår det trasesøk i samarbeid med Bane NOR for å se på mulige korridorer for en jernbane Fauske–Tromsø med sidelinje til Harstad. En stor utfordring i et slikt arbeid er å forsøke å forutsi hva slags transportbehov en ser for seg i de neste tiårene. Det er mye som skjer både innenfor næringsutvikling, geopolitikk og ikke minst innenfor teknologi.

– Slike trender må også analyseres som en del av grunnlaget for hvilke løsninger man kan se for seg, sier Hanne Dybwik.

Politikerne var sine innlegg opptatt av landsdelens konkurransekraft og mulighetene for mer effektive transportløsninger. Stikkord er fylkesveier, det grønne skiftet og bolyst og blilyst i nord. Det er også store forskjeller i utfordringene mellom for eksempel Vest-Finnmark og Helgeland.

Begge KVUene skal ende opp med anbefalte løsninger som skal oversendes Samferdselsdepartementet i august 2023.