Jernbanedirektoratet Nyheter Foreslår fire hovedprioriteringer for fremtidens jernbane

Foreslår fire hovedprioriteringer for fremtidens jernbane

Jernbanedirektoratet og Bane NOR anbefaler fire hovedprioriteringer i neste NTP: å styrke tilbudet rundt de store byene, å styrke kapasiteten for godstransport på lengre strekninger, å fullføre igangsatt tilbudsutvikling og å bevilge betydelig mer til vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR leverte en oppdatert prioritering til Samferdselsdepartementet den 3. oktober. Første prioriteringsforslag ble levert 31. mars, siden den gang er kostnader korrigert og nye kunnskapsgrunnlag lagt til grunn. Hovedtrekkene i prioriteringene er uendret fra mars. 

Jernbanen kan løse store samfunnsutfordringer  

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær og utfordringene med energiknapphet. 

– Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er nær sagt helt utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta. – Jernbanen bør være en naturlig prioritering der den har sitt fortrinn fremfor andre transportmidler, og vi mener at det er viktig å stake ut kursen nå med tanke på å løse fremtidens transportutfordringer, sier Sletta. 

Vil prioritere å ta vare på dagens infrastruktur 

Forslaget fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR innebærer en tydelig opp-prioritering av vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur. 

– Dette handler om å prioritere punktlighet, slik at passasjerer og næringsliv kan stole på at toget kommer og går til avtalt tid. Ikke minst handler det også om å være godt rustet for en fremtid med krevende værforhold og mer ekstremvær, sier jernbanedirektøren.  

Styrke tilbudet rundt de store byene 

De neste tiårene vil Norge oppleve stor tilflytting til byene og områdene rundt byene. Bare i Oslo og Viken viser prognosen en befolkningsvekst på 350 000 innbyggere, som vil ha behov for transport i hverdagen. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått å sette i gang tilbudsutvikling på Østlandet, ved Trondheim og – så raskt det er mulig – på Nord-Jæren. 

– Vi må allerede nå planlegge for veksten i og rundt byene og sørge for at befolkningen har et godt transporttilbud som ikke gir utslipp, ikke beslaglegger store arealer eller er veldig energikrevende. Derfor har vi foreslått å prioritere togtilbudet rundt de store byene, forteller Sletta. 

På lengre sikt – det vil si ut over i andre del av kommende NTP-periode og videre, har Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslått videre utvikling langs samme spor. 

Øke kapasiteten for godstransport på lengre strekninger 

Jernbanen har et potensiale for å øke markedsandelene for gods, noe som vil bidra til høyere trafikksikkerhet, reduserte klimagassutslipp og mer energieffektiv transport. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått å investere i økt kapasitet for godstransport mellom Oslo og Bergen, Oslo og Narvik og mellom Oslo og Trondheim, videre til Bodø.  

– Våre forslag kan øke andelen for gods på bane tilsvarende 250–380 000 lastebiler som ellers ville kjørt langs veiene hvert år. Vi vil også kunne redusere klimagassutslippene med mer enn 43 000 tonn i året, sier Sletta.  

Den foreslåtte satsingen for gods vil også komme persontogtilbudet på fjerntogstrekningene til gode. 

Fullføre igangsatte utviklingsprosjekter 

Jernbanesektoren er i gang med en tilbudsutvikling en rekke steder. Jernbanedirektoratet og Bane NOR anbefaler å prioritere å fullføre det som er i gang før større nye tilbudsforbedringer stares opp. 

– Det er mange gode prosjekter i gang, som det er viktig å fullføre. Det betyr ikke at vi ikke har ambisjoner for fremtiden. Tvert imot. Vi har også foreslått nye investeringer i løpet av neste NTP-periode. Det er også viktig å tenke på det riktig lange perspektivet, på hvilket togtilbud vi vil ha behov for om 20 og 30 år, og som må inn i fremtidige nasjonale transportplaner. Derfor har vi også foreslått å starte planleggingen av større investeringer for fremtiden, avslutter jernbanedirektøren. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.