Jernbanedirektoratet Nyheter Neste NTP: Jernbanedirektoratet skal utrede togtilbudet på intercitystrekningene

Neste NTP: Jernbanedirektoratet skal utrede togtilbudet på intercitystrekningene

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede og foreslå togtilbudet på de tre intercitystrekningene på Østlandet.

Arbeidet skal inngå i grunnlaget for neste Nasjonal transportplan. Samtidig er direktoratet også bedt om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for en framtidig ny jernbanetunnel gjennom Oslo og for videre utvikling av Kongsvinger- og Hovedbanen.

– Regjeringen vil i ny Nasjonal transportplan legge frem en strategi for videre utvikling av togtilbudet på de tre InterCity-strekningene. Som et ledd i dette arbeidet skal Jernbanedirektoratet komme med innspill til tiltak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Tog på VestfoldbanenFoto: Njål Svingheim
Jernbanedirektoratet skal nå utrede framtidas togtilbud på intercitystrekningene, som her på Vesfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn.

Sikkerhet og beredskap får høyere prioritet
– Verden ser litt annerledes ut enn for bare noen få år siden. På grunn av dette må vi ta høyde for at sikkerhet og beredskap får en høyere prioritet i årene fremover. Det er derfor fornuftig å fokusere på kostnadseffektive løsninger som gir et bedre togtilbud for de reisende, sier samferdselsministeren.

Departementet ber om at Jernbanedirektoratet tar utgangspunkt i disse målene for togtilbudet i grunnrute på de tre intercitystrekningene:

  • Vestfoldbanen: Fire tog i timen Oslo–Tønsberg, to tog i timen Oslo–Skien
  • Dovrebanen: To tog i timen Oslo–Hamar
  • Østfoldbanen: To tog i timen Oslo–Fredrikstad

Jernbanedirektoratet skal også vurdere hvordan tilbudet i både grunnrute og rush kan forbedres. I tillegg skal det for Østfoldbanen også inkluderes et konsept som inneholder to tog i timen Oslo–Sarpsborg. Konseptene skal bidra til å redusere utbyggingskostnadene.

Beholder stasjonsområdet i Larvik

Samtidig med å utrede togtilbudet legger departementet opp til at arealer som til nå har vært båndlagt for jernbaneutbygging i flere av byene på Østlandet kan frigjøres til andre formål der det er mulig. I Larvik skal dagens stasjonsområde beholdes, siden det ikke er nødvendig med ny stasjon for å oppnå målet om to tog i timen mellom Oslo og Skien. I andre byer, som blant annet i Fredrikstad, kan det likevel være aktuelt med ny stasjon. Slike vurderinger skal også inngå i Jernbanedirektoratets arbeid, skriver SD.

Ringeriksbanen inngår ikke i disse vurderingene, da ansvaret for videre planlegging av Ringeriksbanen er overført til Nye Veier AS. Nye Veier arbeider nå med optimalisering av kostnader og nytte i prosjektet

Ny tunnel gjennom Oslo

Oslotunnelen har vært overbelastet siden 2007. – Det er derfor viktig å komme i rute med planleggingen av ny tunnel, slik at vi får kunnskap om når det kan være aktuelt at den står ferdig, sier samferdselsministeren. 

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede et beslutningsgrunnlag for en ny tunnel gjennom Oslo, en rikstunnel på jernbanen.

– En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier Jon-Ivar Nygård. I 2021 ble videre planlegging av nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker stoppet som følge av at det ikke var tilstrekkelig med penger.  

En del av oppdraget er også å vurdere om ny teknologi kan gi enda bedre utnyttelse av dagens tunnel. Jernbanedirektoratet skal inngå avtale med Ben NOR om videre planlegging av rikstunnelen etter plan- og bygningsloven.

Kongsvingerbanen og Hovedbanen

To andre strekninger med knapphet på kapasitet til å øke togtrafikken, er Kongsvingerbanen og Hovedbanens nordlige del, Lillestrøm–Eidsvoll. Jernbanedirektoratet har gjennomført konseptvalgutredninger for begge banestrekningene og departementet har nå besluttet hva som skal legges til grunn for videre planlegging.

Kongsvingerbanen

Samferdselsdepartementet ber om at Jernbanedirektoratets anbefaling om økt kapasitet på togene legges til grunn for videre utvikling av togtilbudet på Kongsvingerbanen. Det betyr at banen kan få økt kapasitet ved å kjøre lengre tog og tog med plass til flere passasjerer og mer gods om bord. For å oppnå dette må det bygges et nytt kryssingsspor, i tillegg til at fem eksisterende kryssingsspor må forlenges og flere av stasjonene må ha lengre plattformer. Jernbanedirektoratet skal nå starte forprosjektfasen for en slik utvikling av Kongsvingerbanen og inngå avtaler med Bane NOR om videre planlegging.

Hovedbanen nord

For Hovedbanen nord, mellom Lillestrøm og Eidsvoll, skal den videre planleggingen ta utgangspunkt i anbefalte konsept fra både Jernbanedirektoratet og fra ekstern kvalitetssikrer av konseptvalgutredningen.

Jernbanedirektoratet har anbefalt at det bygges et nytt dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, en ny kobling mellom Gardermobanen og Hovedbanen, samt et nytt kryssingsspor og forlengelse av to eksisterende kryssingsspor på strekningen, noe som blant annet vil doble kapasiteten for godstog på banen, i tillegg til flere persontog og kortere reisetid.

Den eksterne kvalitetssikreren har forslått at kapasitetsutfordringene på strekningen løses med nytt dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, overkjøringsmulighet til Gardermobanen og ny stasjon på Leirsund og Jessheim. Begge disse anbefalingene skal tas med i den videre planleggingen når Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR om videre arbeid.

Felles for alle oppdragene er at beslutningsunderlagene skal foreligge til Samferdselsdepartementet innen utgangen av mars 2023.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.