Jernbanedirektoratet Nyheter Ny rutemodell for Østlandet gir flere positive virkninger

Ny rutemodell for Østlandet gir flere positive virkninger

Jernbanedirektoratet har utredet hvordan togtilbudet på Østlandet kan optimaliseres når togtilbudet til og fra Oslo lufthavn er integrert i det øvrige togtilbudet og nødvendige kapasitetsøkende tiltak i Oslo-navet er ferdigstilt.

Utgangspunktet for optimaliseringen er at det blir mulig å utforme togtilbudet på nye måter når bindingene til det separate togtilbudet til og fra Oslo lufthavn opphører.

Anbefalt tilbudskonsept

Jernbanedirektoratet har identifisert og utredet totalt fire alternative tilbudskonsepter for togtilbudet på Østlandet. Tilbudskonseptet som gir mest nytte for passasjerene og samfunnet, innebærer at togtilbudet blir bedre tilpasset de største kundegruppene i østlandsområdet.

Ni av de ti største stasjonene i Norge, målt etter antall reisende, ligger langs aksen Drammen–Oslo–Lillestrøm–Oslo lufthavn.

I Jernbanedirektoratets anbefalte tilbudskonsept ivaretas disse med en egen høyfrekvent toglinje med avganger som starter i Drammen og ender på Oslo lufthavn. Øvrige region- og regionekspresstog vil gå i tillegg til denne toglinjen, og det vil bli bedre plass om bord i disse avgangene ved at den høyfrekvente toglinjen tar med seg flertallet av de reisende mellom Drammen og Oslo lufthavn.

For lokaltogene vil det være avgang hvert 10. minutt mellom Oslo S og henholdsvis Ski, Lillestrøm og Asker.

Tilbringertjeneste Oslo lufthavnFoto: Øystein Grue
Jernbanedirektoratet har utredet hvordan togtilbudet på Østlandet kan optimaliseres når togtilbudet til og fra Oslo lufthavn er integrert i det øvrige togtilbudet og nødvendige kapasitetsøkende tiltak i Oslo-navet er ferdigstilt.

Flere positive virkninger

Jernbanedirektoratets anbefalte tilbudskonsept vil gi flere positive virkninger for de reisende:  

  • redusert ventetid med flere og hyppigere togavganger
  • mer lettfattelig togtilbud med en egen høyfrekvent toglinje for de største reisestrømmene
  • økt driftsstabilitet og kundepunktlighet
  • mer helhetlig kollektivtilbud med jevnt fordelte avganger bidrar til bedre korrespondanse mellom tog og øvrig kollektivtransport  

Jernbanedirektoratet vil ta utgangspunkt i det anbefalte tilbudskonseptet, med noen varianter, i det videre arbeidet med effektpakken Flere tog i Oslo-navet og integrering av togtilbudet til Oslo lufthavn med det øvrige togtilbudet.

Jernbanedirektoratet vil nå detaljere og justere tilbudskonseptet videre i samarbeid med Bane NOR og Vy, før vi beslutter et konkret tilbudskonsept. Vi vil også i fellesskap vurdere muligheten for trinnvis innføring, hvor første trinn vil være når tilbudet til flyplassen innlemmes i det øvrige togtilbudet.

Fakta: Effektpakke E15 Flere tog i Oslo-navet

Effektpakken vil gi økt kapasitet og robusthet i nettverket rundt Oslo gjennom å fjerne flaskehalser, og er en forutsetning for videre utvikling av togtilbudet på Østlandet.

Effektpakken muliggjør

  • trafikkseparering mellom lokal- og regiontog, med mindre spredning av forsinkelser mellom ulike banestrekninger
  • 10-minuttersintervall for lokaltog til/fra Asker, Lillestrøm og Ski
  • 10-minuttersintervall for regiontog Oslo S–Ski
  • framføring av noen flere avganger i rush inn mot/ut fra Oslo

Les hovedrapport og delrapporter