Jernbanedirektoratet Nyheter To tog i timen på Trønderbanen gjennomføres i desember 2027

To tog i timen på Trønderbanen gjennomføres i desember 2027

Nærmere planlegging viser at et forbedret togtilbud på Trønderbanen vil kreve flere tiltak enn først antatt. Omfang og kostnader i prosjektet har økt, noe som gjør at Bane NOR trenger mer tid til å planlegge dette på en forsvarlig måte. Jernbanedirektoratet støtter Bane NOR sine vurderinger.

Kryssende tog på Ranheim stasjonFoto: Njål Svingheim
Trønderbanetog krysser på Ranheim stasjon.

– Vi synes det er leit at vi ikke kan få til en trinnvis innfasing av to tog i timen på Trønderbanen slik vi hadde tenkt, og at vi i stedet må legge opp til å ta hele tilbudsøkningen i desember 2027, sier Anne Skolmli, som er leder for regional utvikling i Jernbanedirektoratet i Trondheim. 

Det betyr at en trinnvis utvidelse av togtilbudet ikke lenger er realistisk og at to tog i timen på Trønderbanen bør innføres samlet fra desember 2027. Ved å gi Bane NOR noe mer tid til å gjennomføre nødvendige tiltak, vil det også være mulig å samkjøre utbyggingen med utrullingen av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen nord for Trondheim. Dette vil redusere kostnadene i prosjektet.

Bakgrunn

I 2020 ble det klart at det ikke ville være mulig å ferdigstille effektpakken med to tog i timen på Trønderbanen i 2024 slik ambisjonen var i Byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Derfor ble det satt i gang arbeid for å vurdere en trinnvis tilbudsforbedring ved å dele opp effektpakken for to tog i timen. Slik skulle det bli en tilbudsforbedring på deler av strekningen først. Bane NOR har kommet fram til at det vil kreves langt flere tiltak for å innføre en robust frekvensøkning på Trønderbanen enn først anslått, og kostnadsanslaget for tilbudsforbedringen har økt betydelig. Foretaket anbefaler derfor ikke en slik trinnvis realisering. Jernbanedirektorat støtter Bane NORs vurderinger.

Det tiltakene som Bane NOR har funnet nødvendige for å innføre to tog i timen på Trønderbanen fordeler seg på blant annet lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalmessige endringer og tiltak for økt hastighet.

Bedre Trønderbane, flere tog allerede i år

Selv om det altså ikke blir en trinnvis innfasing av to tog i timen på Trønderbanen så øker likevel tallet på avganger allerede fra 12. desember i år. En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen retning Trondheim i tre timer i morgenrushet. Fra samme dato blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, samt flere tog i helgene.

Trønderbanen er strekningen fra Melhus i sør til Steinkjer i nord. Det kjøres i dag ett tog i timen i grunnrute på strekningen, med ekstra innsatstog i rushretningene morgen og ettermiddag. Det er gjennomført omfattende tiltak for å ruste opp stasjonene på strekningen i forbindelse med nye tog som gir langt større kapasitet. Nye bimodale tog (flirt type 76) innfases nå på Trønderbanen og arbeidene med elektrifisering Trondheim–Stjørdal og Meråkerbanen er godt i gang. Bane NOR har også nylig varslet oppstart av planarbeidet for tiltakene som skal gjennomføres for kapasitetsøkning og to tog i timen på Trønderbanen.

Jernbanedirektoratet vil nå foreta en evaluering av måten denne saken er håndtert på.   

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.