Jernbanedirektoratet Utredninger Ålgårdbanen: Fremtidig status i det nasjonale jernbanenettet
Figgjo stasjon Ålgårdbanen

Ålgårdbanen: Fremtidig status i det nasjonale jernbanenettet

Jernbanedirektoratet har fått Norconsult til å utarbeide en fagrapport som vurderer konsekvensene av en mulig gjenåpning av banestrekningen Ålgårdbanen.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Jernbaneverket gjennomførte i 2012 en tilstands- og kostnadsvurdering av Ålgårdbanen. Vurderingen var avgrenset til overordnet kostnadsoverslag for å gjenåpne banen basert på ett tilbudsscenario med 30-minuttersintervall.
  • I 2019 anbefalte Bane NOR å ta fire banestrekninger ut av det nasjonale jernbanenettet, deriblant Ålgårdbanen. På bakgrunn av Bane NORs anbefaling om nedleggelse har Jernbanedirektoratet tatt initiativ til denne utredningen.
  • Formålet var å fremskaffe et faglig beslutningsunderlag for å avklare fremtidig status på Ålgårdbanen i det nasjonale jernbanenettet.
  • Rapporten ble levert april 2022.

Ålgårdbanen er en sidebane til Jærbanen fra Sandnes til Ålgård, der det ikke har vært persontrafikk siden 1955. I fagrapporten er reisetiden med tog for strekningen Ålgård–Ganddal beregnet til 12 minutter, og Ålgård–Stavanger til 33 minutter.

Det er lagt til grunn tre togstopp for strekningen: Figgjo, Kongeparken og Ålgård. Det er arbeidet fram sju tilbudskonsepter for banen, og disse er tilpasset den planlagte utviklingen av Jærbanen. For alle tilbudskonseptene er det gjort beregninger av investeringskostnader, kapasitet, markedsgrunnlag og samfunnsøkonomiske analyser.

Den samfunnsøkonomiske analysen presentert i fagrapporten viser at alle sju tilbudskonseptene vil ha en vesentlig negativ nytteverdi for samfunnet. Anslåtte investeringskostnader vil for tilbudskonseptene ligge mellom 1,66 og 2,14 milliarder kr.

Last ned rapport

ÅlgårdbanenFoto: Njål Svingheim
Selve traseeen for Ålgårdbanen er i stor grad intakt, men det må store investeringer til om banen igjen skal få togtrafikk.