Jernbanedirektoratet Utredninger KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen
Nygårdstangen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble det i 2014 satt i gang arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Foto: Njål Svingheim

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet ga mars 2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen.
  • Utredningen omfatter konsepter for gods på veg, bane og sjø.
  • Gjennom KVU‐arbeidet skal man «finne en langsiktigarealmessig planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen».
  • Utredningen ble levert SD desember 2015.
  • Den lå ute til offentlig høring fram til juni 2016.

Et av de sentrale formålene med arbeidet var å finne en langsiktig arealmessig avklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen. KVUen omhandler dermed ikke bare terminalkonsepter for jernbanegods, men ser også dette i sammenheng med terminaler for sjøbasert og bilbasert gods.

KVUen lå ute til offentlig høring i perioden 7. januar 2016–23. juni 2016. KVUen har skapt stort engasjement, og hele 263 høringsinnspill kom inn.

Last ned dokumenter

Last ned høringsmerknader