Jernbanedirektoratet Utredninger Vurdering av modeller for prissetting av togreiser

Vurdering av modeller for prissetting av togreiser

Målet om mer jernbane for pengene og svakheter med dagens prismodell gir et behov for å utrede nye prismodeller som gir mulighet for en mer samfunnsøkonomisk effektiv prising av togreiser. Jernbanedirektoratet har gjennomført en slik prisutredning.

Om utredningen

  • Utredningen kommer med anbefalinger om ønsket framtidig utvikling i prismodeller for togreiser, samt en anbefaling om hva direktoratet kan gjøre for å påvirke en utvikling i ønsket retning.
  • Med prismodell mener vi hvilke faktorer som skal være bestemmende for pris, samt på hvilken måte pris skal avhenge av disse faktorene.
  • Utredningen ble publisert juni 2022.

Prising av togreiser må veies opp mot arbeidet med et styrket samarbeid med fylkeskommunene og et mest mulig sammenhengende og sømløst transporttilbud.

Jernbanedirektoratet har gjennomført en prisutredning, som ut fra et teoretisk perspektiv har dokumentert hvordan pris kan benyttes som virkemiddel for en mer effektiv utnyttelse av knappe ressurser innenfor transportsektoren. Utredningen kommer med anbefalinger om ønsket framtidig utvikling i prismodeller for togreiser, samt en anbefaling om hva direktoratet kan gjøre for å påvirke en utvikling i ønsket retning. Målet er å få fram mulighetene for enda bedre og riktigere utnyttelse av jernbanens infrastruktur og materiell.

Arbeidet med utredningen har munnet ut i en hovedrapport, og fire underlagsnotater.

Last ned rapport og notater

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.