Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Anbefaler trinnvis utvikling

Anbefaler trinnvis utvikling

Øystein Grue

En felles konseptvalgutredning (KVU) for framtidens godstransport i Oslofjordområdet viser at det er kapasitetsutfordringer for godstransporten på jernbane og at disse utfordringene best kan løses ved en trinnvis videreutvikling av Alnabruterminalen. – Dette er i tråd Jernbanedirektoratets tidligere utredning, sier Terje Vegem ved Regional samhandling Østlandet. KVU-en er laget av Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen i fellesskap og har sett på hele terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Den viser at det er for godstrafikken på jernbane at det er kapasitetsutfordringer. – Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer, sier Vegem.

Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer.

Terje Vegem

Hauerseter. I tillegg peker konseptvalgutredningen på Hauerseter ved Gardermoen som det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal. – Her har vi gjort avtaler slik at Bane NOR er i gang med planarbeid for å være forberedt på en videre avklaring og mulig detaljplanfase, sier Vegem. Hauerseter er også aktuell som tømmerterminal. – En eventuell ny tilleggsterminal kan også arealmessig og jernbaneteknisk planlegges slik at det er mulig å utvide den til en større terminal. Det kan også ha positive effekter på godstransporten i anleggsfasen på Alnabru at en slik ny mindre terminal allerede er operativ, sier Vegem.

Lengre godstog. Godsstrategien for jernbanen legger opp til å øke gjennomsnittlig toglengde fra om lag 480 til om lag 640 meter på de fleste strekningene. Terminalene må derfor også tilpasses for lengre tog. I tillegg krever EU en tilrettelegging for toglengder på 750 meter i EUs kjernenettetverk som inkluderer Alnabru. Etter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av utredningen (KS1) får vi et komplett underlag for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Dette skal så inngå i Nasjonal transportplan 2022–2033.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.