Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Store følger for jernbanenettet etter uværet

Store følger for jernbanenettet etter uværet

De enorme nedbørsmengdene som følge av ekstremværet sist uke har gitt omfattende skader på en rekke steder og på mange banestrekninger. En stor innsats fra Bane NOR og deres entreprenører har satt mye i stand igjen på få dager, men følgene for togtrafikken på Dovrebanen blir langvarige.

Spordrift

Ras, utglidninger og utvasking som følge av all nedbøren sist uke ga et stort skadeomfang. Aller verst har det gått ut over den 172 meter lange Randklev bru over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu. Mandag 14 august falt store deler av brua ned i Lågen som følge av utvasking og svikt i et av brukarene som brua hvilte på. Dermed er det på det rene at det vil gå lang tid før togtrafikken ga som normalt igjen på Dovrebanen.      

Randklev bru over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu. Bane NOR vurderer nå alternativene for så raskt som mulig å kunne krysse Lågen igjen. Det kan bli nødvendig å bygge en helt ny bru på stedet, Dovrebanen vil dessverre uansett være stengt på stedet i lang tid. (Foto: Sigmund Korsgård, Bane NOR)

Bane NOR lager hver dag en oppdatert rapport som viser tilstanden på de flomskadde strekningene og med unntak av Dovrebanen er nå (15/8) trafikken gjenopptatt på alle strekninger. Gjøvikbanen er stengt som følge av planlagte arbeider, men denne stengningen er forlenget med fem dager til 25/8 som følge av flomskadene. Jernbanedirektoratet sender daglige rapporter til Samferdselsdepartementet om konsekvensene av skadene på jernbanenettet. Her redegjøres det for hvordan togtrafikken avvikles, for virkningene på øvrig kollektivtrafikk og planer for dette framover.

Dovre- og Rørosbanen

I tett samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og togselskapene jobbes det nå for å finne fram til best mulige løsninger for både gods- og persontrafikken mellom Østlandet og Trøndelag og Nord-Norge. Det som er klart, er at det kommer til å bli kjørt så mange tog som mulig over Rørosbanen. Både CargoNet og Onrail har nylig satt i drift lokomotiver med hybrid-teknologi slik at disse også kan benyttes på den dieseldrevne Rørosbanen. Inntil videre kjører SJ to gjennomgående togpar mellom Oslo og Trondheim over Røros. 14.august ble togtrafikken gjenopptatt på Bergensbanen. Det er der utført arbeid på en rekke steder mellom Hønefoss og Geilo som hadde fått ras- og utglidninger i banelegemet. Ved Eidsvoll på Gardermo-/Dovrebanen er det redusert kapasitet som følge av flom. Flomskadene og situasjonen gjør at det fortsatt er en rekke steder med redusert hastighet.

Reparasjonsarbeider ved Hol stasjon, Bergensbanen. Slike ras utglidninger skjedde på mange banestrekninger, og det aller meste er nå reparert igjen. (Foto Lars Hammersbøen, Spordrift)