Hjem Studentoppgaver Ny teknologi på vegen og klimasårbarhet

Ny teknologi på vegen og klimasårbarhet

Målsetningen med oppgaven er å belyse problemstillinger knyttet til bruk av ny teknologi på veg og kjøretøy og sårbarhet som kommer av klimaendringer.

Ny teknologi gir oss muligheter for bedre sikkerhet, og mer effektiv transportflyt. Den økte graden av teknologisk avhengighet i fremtidens transportsystemer kan imidlertid også bety at vi bygger og planlegger oss inn i en større sårbarhet. Dette gjelder både enkeltanlegg og hele systemer, der enkelt-anlegg/systemer er forbundet og avhengig av hverandre.

Bakgrunn

Klimaet i Norge endrer seg til generelt fuktigere og varmere, men det er store variasjoner i hvordan disse endringer vil arte seg. Flom, skred og kraftig vind er kjente årsaker til utfall av transport og kommunikasjon. Klimaendringer vil forsterke disse utfordringer. Uvanlige kombinasjoner av vær, raske endringer i værforhold og hyppigere ekstremværhendelser vil skape nye utfordringer, som vil kreve tilpasning. Tilpasning betyr helt generelt å sikre robusthet gjennom forebygging av uønskede hendelser, beskyttelse og beredskap, god håndtering av avbrudd og rask gjenopprettelse av transport etter avbrudd.

Økt bruk av ny teknologi kan skape nye sårbarheter og forsterke eksisterende, eks:

 • Ekstremvær som påvirker og/eller hindrer den forventede automasjon i transportsystemet
 • ITS utstyr som legges i vegkroppen vil bli utsatt hyppigere endringer i væreforhold, mer ekstremvær, o.l.
 • Økt automatisering vil kreve nye typer beredskap og respons for rask opprettelse av sikkerhet og transport.

Ny teknologi kan også gi noen nye muligheter for å skaffe seg bedre oversikt over status, trussel og risiko. Dette kan være gjennom bedre tilstandsovervåking, målinger av forskjellige parametere i eller rundt vegen.

Mål

Oppgaven skal munne ut i rapport som belyser forholdet mellom ny ITS-teknologi og klimaendringer på alle relevante måter.

 • Den skal gi en anbefaling til hvilke områder, teknologier og/eller systemer innenfor ITS som er mest sårbare for klimaendringer og økt ekstremvær
 • Den skal også gi anbefaling til mest aktuelle bruksområder for ny teknologi i forbindelse med klimatilpasning.

Mulige tema

 • Sårbarhet av systemer for trafikkinformasjon og for ugunstig vær og klimaendringer (prosjektsøk, litteraturstudie)
 • Utforming av signalanlegg m.m. i fremtiden for å være tilstrekkelig robust (reservekapasitet, fleksibilitet)
 • Sammenhenger med lignende problemstillinger (for eks. sårbarhet mot villede handlinger) og kaskadeeffekter (brudd i strømforsyning, telefon…)
 • Muligheter for bruk av ny teknologi i klimatilpasningssammenheng (diverse sensorer, overvåking, automatisk respons)

Arbeidets innhold

 • Prosjektsøk, litteratursøk
 • Intervju med aktuelle aktører
 • Rapportskriving, anbefaling til videre arbeid

Nødvendig faglig bakgrunn

Kunnskap om:

 • Intelligente transportsystemteknologi (e.g. C-ITS, vegkantutstyr, trafikkstyring, o.l.)
 • Infrastruktur og risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Klimaendringer og ekstremvær

Kontaktperson

Statens vegvesen skal utvikle gode veisystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø.

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. 

Lignende oppgaver